* Giảng đường A302(sáng)

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Kỹ thuật nhiệt

Anh văn CN

ĐL-Cảm biến

Lý thuyếtmạch

Cơ ứng dụng

ĐL-Cảm biến

Anh văn CN

LTmạch

Kỹ thuật nhiệt

Linh kiện ĐT

Từ 5/08 -8/09

(Số tuần:5 )

THI HẾT MÔN

Từ 9/09 -16/09

(Số tuần:1 )

ĐL-Cảm biến

Lý thuyết mạch

Máy điện

Tư tưởng HCM

Máy điện

Cung cấp điện

Cơ ứng dụng

Tư tưởng HCM

Cơ ứng dụng

Cung cấp điện

Từ 17/09 -21/10

(Số tuần: 5)

THI HẾT MÔN

Từ 22/10 -27/10

Máy điện

An toàn

Máy điện

Tư tưởng HCM

Vẽ điện

An toàn

Điện tử CS

Cung cấp điện

Vẽ điện

Cung cấp điện

Từ 28/10-01/12

(Số tuần: 5)

THI HẾT MÔN

Từ 2/12-15/12

(Số tuần: 2)

KTCN& QLCL

Kỹ thuật xung số

Điện tử CS

KTCN&  QLCL

Điện tử CS

Kỹ thuật xung số

Thực tập điện tử

(Hành chính)

Thực tập điện tử

(Hành chinh)

Từ 17/12-19/01

(Số tuần: 5)

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

Anh văn CN

90

30

6

T.Viết

V.Ánh

2

Kỹ thuật nhiệt

45

30

3

T.Viết

C.Thành

3

Lý thuyết mạch

90

45

5

T.Viết

T.Minh

4

Linh kiện ĐT

45

15

3

T.Viết

H.Quang

5

Đo lư­ờng-Cảm biến

45

45

3

T.Viết

6

Cơ ứng dụng

45

45

3

 

Hường

7

Tư tưởng HCM

45

45

3

T.Viết

K.Anh

8

Máy điện

60

60

4

T.Viết

D.Quang

9

Cung cấp điện

60

60

4

T.Viết

T.Minh

10

An toàn điện

30

30

2

T.Viết

N.Hồng

11

Vẽ điện

30

30

2

T.Viết

C.thành

12

Điện tử CS

60

60

4

T.Viết

Nghiệp

13

Kỹ thuật xung số

60

60

4

T.Viết

M.Tuấn

14

KT công nghiệp & QLCL

30

30

2

T.Viết

D.Dũng

15

Thực tập điện tử

2T

80h

2

T.H

L.Tùng

 //tuýeninh2018