* Giảng đường A 302(chiều) - Nguyễn Thị Hồng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

ĐL-Cảm biến

Lý thuyết mạch

Anh văn CN

ĐL-Cảm biến

LT mạch

KT nhiệt

Linh kiện ĐT

KT nhiệt

Điện tử CS

Anh văn CN

Từ 5/08  -  8/09

(Số tuần:5 )

Thi hết môn

Từ 9/09  -  16/09

(Số tuần:1 )

Lý thuyết mạch

ĐL cảm biến

Tư tưởng HCM

Máy điện

Vẽ điện

 Điện tử CS

Tư tưởng HCM

Cung cấp điện

Cung cấp điện

Máy điện

Từ 17/09  -  21/10

(Số tuần: 5)

Thi hết môn

Từ 22/10  -  27/10

Tư tưởng HCM

Cung cấp điện

Điện tử CS

Vẽ điện

Điện tử CS

Máy điện

Thực tập điện tử

(Hành chính)

Thực tập điện tử

(Hành chính)

Từ 28/10 - 01/12

(Số tuần: 5

Thi hết môn

Từ 2/12 - 08/12

(Số tuần: 1)

Cung cấp điện

An toàn điện

Cơ ứng dụng

Máy điện

KT CN &QLCL

An toàn điện

Kỹ thuật xung số

KT CN &QLCL

Cơ ứng dụng

KT xung số

Từ 09/12 - 12/01

(Số tuần: 5)

Thi hết môn

Từ 13/01 - 19/01

(Số tuần: 1)

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

Anh văn CN

90

30

6

T.Viết

V.Ánh

2

Kỹ thuật nhiệt

45

15

3

T.Viết

H.Yến

3

Lý thuyết mạch

90

45

5

T.Viết

Q.Lê

4

Linh kiện ĐT

45

15

3

T.Viết

H.Quang

5

Đo lư­ờng-Cảm biến

45

45

3

T.Viết

K.Nga

6

Điện tử CS

60

60

4

T.Viết

B.Lộc

7

Vẽ điện

30

30

2

T.Viết

H.Quang

8

Tư tưởng HCM

450

45

3

T.Viết

K.Anh

9

Máy điện

60

60

4

T.Viết

N.Hồng

10

Cung cấp điện

60

60

4

T.Viết

T.Nam

11

Thực tập điện tử

2T

80h

2

T.H

L. Tùng

12

An toàn điện

30

30

2

T.Viết

Mai

13

Cơ ứng dụng

45

45

3

 

Hường

14

Kỹ thuật xung số

60

60

4

T.Viết

M. Tuấn

15

KT công nghiệp & QLCL

30

30

2

 

D.Dũng

 //tuýeninh2018