* Giảng đường B 102 (Sáng)

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Vẽ kỹ thuật

An toàn

Mạch điện

Chính trị

Khí cụ

Chính trị

Mạch điện

An toàn

Vẽ kỹ thuật

Khí cụ

Từ 05/08-08/09

(Số tuần 5)

THI HẾT MÔN

Từ 09/09-15/09

TH Mạch điện

(Ca sáng)

Điện tử CB

Vẽ điện

Đo lường

Khí cụ

Mạch điện

Máy điện

Điện tử CB

Máy điện

Từ 16/09-20/10

(Số tuần 5)

THI HẾT MÔN

Từ 21/10-27/10

(1tuần)

Máy điện

Vẽ điện

TH ĐTử CB

(Ca sáng)

TH Đo lường

(Hành chính

TH Máy điện

(Hành chính

TH Máy điện

(Hành chính)

Từ 28/10-01/12

(Số tuần:5)

THI HẾT MÔN

Từ 02/12-0912

TH Máy điện

(Hành chính)

TH Máy điện

(Hành chính)

TH Máy điện

(Hành chính)

TH Máy điện

(Ca sáng)

Th Điện tử CB

(Ca sáng)

Từ 10/12-19/1/2014

(Số tuần:5)

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

An toàn

30

 

2

T.Viết

Mai

2

Chính trị

30

  2 T.Viết

Ng.Hương

3

Vẽ kỹ thuật

30

  2 T.Viết

Tuyết

4

Khí cụ điện

45

  3 T.Viết

T.Phương

5

Mạch điện

45

  4

T.Viết

T.Nam

30h

4T.Viết

T.Nam

6

Điện tử CB

30

  4

 

TH

 

L.Tùng

TH ĐTử CB

60h

  3

L.Tùng

7

Đo lường

15

 
4

TH

 

Q.Lê

TH Đo lường

45h

Q.Lê

8

Máy điện

45

  5

 

TH

 

V.Hùng

TH Máy điện

195h

V.Hùng

9

Vẽ điện

30

  2

T.Viết

C.Thành

 



//tuýeninh2018