* Giảng đường B 202 (Sáng)

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Nguyên lý Kt

 

Marketting CB

Những nguyên lý CB

 

Tài chính tín dụng

Marketting CB

 

Tư tưởng HCM

Những nguyên lý CB

 

Tài chính tin dụng

Tư tưởng HCM

 

Quản trị học

Từ 17/09 ¸21/10

(Số tuần: 5)

THI HẾT MÔN

Từ 22/10 ¸08/10

Quản trị học

 

Thị trường CK

Thống kê DN

 

Tài chính tín dụng

Luật kinh tế

 

Tư tưởng HCM

Thống kê DN

 

Tài chính tin dụng

Thị trường CK

 

Luật kinh tế

Từ 29/10 ¸02/12

(Số tuần: 5)

THI HẾT MÔN

Từ 03/12 ¸09/12

Kế toán DN

 

Thị trường CK

Kế toán DN

 

Chiến lược PTKD

Luật kinh tế

 

Văn hóa kinh doanh

Kế toán DN

 

Thống kê DN

Thống kê DN

 

Chiến lược PTKD

Từ 10/12¸13/01

(Số tuần: 5)

THI HẾT MÔN

Từ 14/01 ¸20/01

Kế toán DN

 

Văn hóa kinh doanh

Kế toán DN

 

Chiến lược PTKD

HT T.Tin Q.Lý

 

Văn hóa kinh doanh

Kế toán DN

 

HT T.Tin Q.Lý

Kế toán DN

 

Chiến lược PTKD

Từ 21/01 ¸03/02

(Số tuần: 2)

 

TT

Môn học 

Số tiết / giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

2

Những nguyên lý CB

của CN Mác - Lênin

120

21

8

T.Viết

 

3

Tư tưởng HCM

45

45

3

T.Viết

 

4

Marketting CB

60

30

4

T.Viết

 

5

Nguyên lý Kt

45

15

3

T.Viết

 

6

Quản trị học

60

30

4

T.Viết

 

8

T.Chính TDụng

60

60

4

T.Viết

 

9

Luật kinh tế

45

45

3

T.Viết

 

10

Thống kê DN

60

60

4

T.Viết

 

11

Thị trường CK

45

45

3

T.Viết

 

12

Văn hoá KDoanh

45

45

3

T.Viết

 

13

Chiến lược KD&PT DN

60

60

4

T.Viết

 

14

Kế toán DN

90

90

6

T.Viết

 

15

HT T.Tin Q.Lý

45

45

3

T.Viết