* Giảng đường B103(chiều) & Xưởng - GVCN: Ninh Văn Tiến

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư ­

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Hoá Học (1-4)

Vật lý (5-6)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Toán (1-3)

Vật lý(4-5)

SCBD HT n.liệu đc diesel

(Hành chính)

Từ 5/8¸8/09

(Số tuần:5)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Hoá Học (1-3)

Vật lý (4-6)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

SCBD HT Kđộng & Đlửa

(ca chiều)

SCBD HT Kđộng & Đlửa

(Hành chính)

Từ 09/09¸13/10

(Số tuần:5)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Hoá Học (1-3)

Vật lý (4-6)

Toán (1-3)

SCBD HT Kđộng & Đlửa

(Hành chính)

SCBD HT Kđộng & Đlửa

(Hành chính)

Từ 14/10¸17/11

(Số tuần:5)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Hoá Học (1-2)

Vật lý (3-4)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Hoá Học (1-2)

Vật lý (3-4)

SCBD Trang bị điện ô tô

(ca chiều)

Từ 18/11-22/12

(Số tuần:5)

SCBD Trang bị điện ô tô

(Hành chính)

SCBD Trang bị điện ô tô

(Hành chính)

SCBD Trang bị điện ô tô

(Hành chính)

SCBD Trang bị điện ô tô

(Hành chính)

SCBD Trang bị điện ô tô

(Hành chính)

Từ 23/12-12/01

(Số tuần:3)

TH Mạch điện CB

(Hành chính)

TH Mạch điện CB

(Hành chính)

TH Mạch điện CB

(Hành chính)

TH Mạch điện CB

(Hành chính)

TH Mạch điện CB

(Hành chính)

Từ 13/01-19/1

(Số tuần:1)

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức
thi/kiểm tra

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

Toán 12

128

 

9

T.Viết

Học ghép cùng lớp
Hàn - Hệ Trung cấp nghề CS - Khóa 45

2

Văn 12

96

 

6

T.Viết

3

Vật lý 12

64

 

4

T.Viết

4

Hoá học 12

64

 

4

T.Viết

5

SCBD HT n.liệu đc diesel

30+160h

 

6

T.H

Tiến

6

SCBD HT Kđộng & Đlửa

30+120h

 

5

T.H

Sơn

7

SCBD Trang bị điện ô tô

30+120h

 

5

T.H

Thái

8

TH Mạch điện CB

40h

 

1

T.H

Tiến

9

SCBD HT truyền động

45+200h

 

7

T.H

Tiến

 

 * Dự kiến

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư ­

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Hoá Học (1-4)

Vật lý (5-6)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Toán (1-3)

Vật lý(4-5)

SCBD HT n.liệu đc diesel

(Hành chính)

Từ 5/8¸8/09

(Số tuần:5)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Hoá Học (1-3)

Vật lý (4-6)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

SCBD HT Kđộng & Đlửa

(ca chiều)

SCBD HT Kđộng & Đlửa

(Hành chính)

Từ 09/09¸13/10

(Số tuần:5)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Hoá Học (1-3)

Vật lý (4-6)

Toán (1-3)

SCBD HT Kđộng & Đlửa

(Hành chính)

SCBD HT Kđộng & Đlửa

(Hành chính)

Từ 14/10¸17/11

(Số tuần:5)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Hoá Học (1-2)

Vật lý (3-4)

Toán (1-3)

Văn (4-6)

Hoá Học (1-2)

Vật lý (3-4)

SCBD Trang bị điện ô tô

(ca chiều)

Từ 18/11-22/12

(Số tuần:5)

SCBD Trang bị điện ô tô

(Hành chính)

SCBD Trang bị điện ô tô

(Hành chính)

SCBD Trang bị điện ô tô

(Hành chính)

SCBD Trang bị điện ô tô

(Hành chính)

SCBD Trang bị điện ô tô

(Hành chính)

Từ 23/12-12/01

(Số tuần:3)

TH Mạch điện CB

(Hành chính)

TH Mạch điện CB

(Hành chính)

TH Mạch điện CB

(Hành chính)

TH Mạch điện CB

(Hành chính)

TH Mạch điện CB

(Hành chính)

Từ 13/01-19/1

(Số tuần:1)

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức
thi/kiểm tra

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

Toán 12

128

 

9

T.Viết

Học ghép cùng lớp
Hàn - Hệ Trung cấp nghề CS - Khóa 45

2

Văn 12

96

 

6

T.Viết

3

Vật lý 12

64

 

4

T.Viết

4

Hoá học 12

64

 

4

T.Viết

5

SCBD HT n.liệu đc diesel

30+160h

 

6

T.H

Tiến

6

SCBD HT Kđộng & Đlửa

30+120h

 

5

T.H

Sơn

7

SCBD Trang bị điện ô tô

30+120h

 

5

T.H

Thái

8

TH Mạch điện CB

40h

 

1

T.H

Tiến

9

SCBD HT truyền động

45+200h

 

7

T.H

Tiến