BỘ CÔNG THƯƠNG
TR­­ƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
----------------------------

Số: 272/QĐ-CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------


Thái Nguyên, ngày 03 tháng 6  năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp học sinh, sinh viên

Căn cứ Quyết định số 5618/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-BCN ngày 19/10/2006 của Bộ Công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp học sinh, sinh viên các hệ đào tạo chính quy đang học tập và rèn luyện tại trường.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ học kỳ I năm học 2013 - 2014. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công tác học sinh, sinh viên, các phòng, khoa liên quan và giáo viên chủ nhiệm lớp học sinh, sinh viên chịu thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

     - Như Điều 3;

     - Lưu: TCHC, CTHSSV.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Tô Văn Khôi

>> Xem nội dung Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm