THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
*
Số         -KH/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


                         Thái Nguyên, ngày 02 tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Tuyên truyền tháng 9 năm 2013

   

          Thực hiện định hướng công tác tuyên giáo và hoạt động Tuyên truyền tháng 9/2013; Thực hiện Công văn số 363-CV/BTG ngày 18 tháng 4 năm 2013 về việc đôn đốc việc học tập chuyên đề năm 2013. Thực hiện kế hoạch triển khai học tập, thảo luận, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên; Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường đề ra Kế hoạch tuyên truyền trong tháng 9 những nội dung như sau:

          1. Các Chi bộ tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và việc triển khai học tập, quá triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Hội nghị; Tiếp tục tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.” Các Chi bộ thảo luận và gửi biên bản về học tập 06 chuyên đề nội dung các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); hạn nộp biên bản của các Chi bộ về văn phòng Đảng ủy nhà trường là 03/9/2013.

          2. Tuyên truyền về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới của Việt Nam.

          3. Tiếp tục tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và phòng, chống các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp Tỉnh chống “Diễn biến hòa bình” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94 của Tỉnh).

          4. Tuyên truyền về phòng chống tai nạm giao thông; công tác củng cố, xây dựng, quản lý, bảo vệ đê điều; đề phòng mưa bão, lũ quét; phòng chống các loại bệnh, dịch ở người, dịch cúm gia cầm và các loại dịch bệnh khác ở cây trồng, vật nuôi; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và diễn biến bất thường của thời tiết.

          5. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: 83 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930); 68 năm Cách mạng Tháng Tám và quốc khánh (2/9); 68 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam; 68 năm Ngày giành chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945-20/8/2013) và một số ngày kỷ niệm khác.

* Thời gian tổ chức triển khai: Tháng 9/2013

* Các Chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và  báo cáo theo quy định.

* Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

* Ban thường vụ Đảng uỷ chủ trì, phối hợp Ban kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch./.

 

Nơi nhận:                                                                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Các chi bộ bộ phận;                                                                                                    BÍ THƯ

- Lưu VT, VP Đảng ủy.                                                                                                    (Đã ký)

       Tô Văn Khôi

>> Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền tháng 8 năm 2013