Mẫu giấy xin lĩnh vật tư (mẫu sử dụng năm 2016) Doc(word2003)

Mẫu Biên bản bàn giao san phẩm nghiên cứu khoa học

Doc(word2003)

Mẫu phiếu phản biện (dành cho người phản biện)

Doc(word2003)

Mẫu dự trù kế hoạch vật tư

Doc(word2003)

Mẫu phiếu đánh giá công chức hàng năm

Doc(word2003)

Mẫu hợp đồng triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

Doc(word2003)

Mẫu phiếu điểm (niên chế) K48

Doc(word2003)

 Mẫu phiếu điểm (tín chỉ) K48

XLS(Excel2003)

 Mẫu biên bản nghiệp thu thanh lý hợp đồng KHCN cấp trường

 Doc(word2003)

 Mẫu báo giờ giảng theo tháng

 Doc (word 2003)

 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Doc(word)

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Doc(word)

 MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Doc(word)

 Mẫu phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

DOC (Word) | XLS (Excel)

 Mẫu phiếu điểm tín chỉ

 DOC (Word) | XLS (Excel)

 Giấy đề nghị mang thiết bị, vật tư ra ngoài trường

 

 Kế hoạc vật tư (theo kỳ học)Mẫu dự trù kế hoạch vật tư học kỳ 2 (2013-2014)     

 

 Phiếu nhận xét đề tài nghiên cứu khoa học (Dùng cho người phản biện)

 

 Phiếu lĩnh vật tư

 

 Phiếu báo hỏng thiết bị

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   //tuýeninh2018