THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
*
Số   35-BC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


                         Thái Nguyên, ngày 03 tháng 9 năm 2013

 

BÁO CÁO

Về việc tổ chức học tập, quán triệt và thảo luận nội dung nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

 

- Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

  - Căn cứ hướng dẫn số 402-HD/BTG ngày 10 tháng 7 năm 2013 về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên; Đảng ủy nhà trường xin được báo cáo quá trình triển khai học tập thảo luận của Đảng bộ và các Chi bộ như sau:

1. Ngày 24/8/2013, Đảng bộ nhà trường đã mời báo cáo viên là đồng chí Vũ Quốc Khánh, Thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên lên quán triệt, báo cáo cho toàn thể Đảng viên, cán bộ, công nhân viên, giảng viên, giáo viên trong nhà trường về nội dung của 06 chuyên đề. Tổng số người nghe là: 176 người. Vắng 02 người (có lý do)

+ Thứ nhất, Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;

+ Thứ hai, Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

+ Thứ ba, Kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;

+ Thứ tư, Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

+ Thứ năm, Kết luận về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

+ Thứ sáu: Sơ kết nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay.

          2. Từ ngày 26/8/2013 đến ngày 03/8/2013, theo Kế hoạch của Đảng ủy nhà trường các Chi bộ bộ phận tiến hành thảo luận và đưa ra biên bản, chương trình hành động cho các Chi bộ trong thời gian tới. Đến sáng ngày 03/9/2013, Văn phòng Đảng ủy nhà trường đã nhận được biên bản và chương trình hành động của các Chi bộ thể hiện được việc học tập quán triệt rất nghiêm túc, chương trình hành động của các chi bộ cũng rất sát thực, đầy đủ và gắn với công tác chuyên môn của từng đặc thù đơn vị trong nhà trường.

          3. Chiều 03/9/2013, Đảng ủy tiến hành họp và tổng hợp ý kiến từ các chi bộ, đồng thời cũng phân công người lập báo cáo, đề ra Chương trình hành động của Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên để nộp về Thành ủy Thái Nguyên.

Nơi nhận: 
- BTG, Thành ủy Thái Nguyên;
- Lưu VT, VP Đảng ủy.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

K/T BÍ THƯ

(Đã ký)

Dương Đình Nông