THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
*
Số 36 -CTHĐ/ĐB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


                         Thái Nguyên, ngày 03 tháng 9 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nhằm thực hiện nội dung nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

 

- Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

- Căn cứ hướng dẫn số 402-HD/BTG ngày 10 tháng 7 năm 2013 về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên; Đảng ủy nhà trường xin đề ra Chương trình hành động của Đảng bộ nhà trường thời gian tới với những ý kiến đóng góp chung nhất của các Chi bộ như sau:

1. Tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, giáo viên trong chi bộ về vai trò của công tác dân vận trong tình hình hiện nay, vận động mọi người cùng chú ý, quan tâm đến công tác dân vận; Chỉ đạo đồng thời động viên, khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, cập nhật kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến áp dụng vào giảng dạy và tham gia nhiều hơn nữa các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp có ích cho nhà trường, cho xã hội. Kết hợp tốt hơn nữa vai trò giáo dục giữa nhà trường và gia đình, giữa nhà trường và doanh nghiệp sử dụng lao động. Động viên mọi người thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh gắn với chăm lo đời sống tinh thần, vật chất; Thực hiện cơ quan văn minh, lịch sự, văn hóa, không có tệ nạn xã hội; mọi người cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của nhà trường.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận hiện nay như: vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện an toàn khi tham gia giao thông, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Tuyên truyền giải thích cho học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật, nội quy quy định của nhà trường và địa phương, rèn luyện đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức rèn luyện sức khỏe, bảo vệ tổ quốc.

3. Cần tuyên truyền, vận động mọi người có ý thức nghiên cứu về biện pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nói chung và xây dựng môi trường làm việc, học tập lành mạnh, xanh, sạch, đẹp; Giáo dục học sinh, sinh viên có ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường sống, gắn với hoạt động tuyên truyền và hoạt động của Đoàn thanh niên ngay trong nhà trường; Có kiến thức và tầm hiểu biết cơ bản về thực trạng biến đổi khí hậu, các giải pháp thực hiện nhằm khắc phục hạn chế về thiên tai, dịch bệnh, khí hậu biến đổi nhằm có trách nhiệm với cộng đồng, bản thân và gia đình, cụ thể trong việc giáo dục học sinh, sinh viên, tuyên truyền đúng đắn cho bạn bè, người thân về ý thức bảo vệ môi trường sống ngay xung quanh chúng ta. Thực hành tiết kiệm điện, nước và sử dụng có hiệu quả thiết bị, vật tư trong nhà trường. Xác định rõ: vấn đề môi trường là vấn đề toàn cầu, bảo vệ môi trường là mục tiêu, là nội dung cơ bản của phát triển kinh tế bền vững; có biện pháp ứng xử hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ rừng, phòng ngừa tác hại là chính đồng thời kiểm soát, khắc phục ô nhiễm.

4. Làm trong sạch Đảng, mỗi cá nhân tự tu dưỡng đạo đức của người đảng viên, hiểu được tầm quan trọng và vai trò lãnh đạo của đảng ta, thực hiện tập trung dân chủ và Điều lệ Đảng nghiêm túc, đặc biệt là những điều đảng viên không được làm. Thường xuyên, nghiêm túc kiểm điểm, phê và tự phê nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và vai trò lãnh đạo của đảng. Bồi dưỡng cho các đối tượng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

5. Tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên hiểu rõ và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

6. Tuyên truyền tới cán bộ giáo viên hiểu rõ hơn về chính sách tiền lương nhằm tiến tới đảm bảo nhu cầu tối thiểu của người hưởng lương, hoàn thiện hệ thống thang, bậc lương và các chế độ phụ cấp; Xây dựng chế độ lương thống nhất; Hoàn thiện chế độ phụ cấp, trợ cấp, đổi mới cơ chế quản lý tiền lương; bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi àtất cả các vấn đề này đều là yêu cầu cần thiết trong thời điểm hiện tại và cũng góp phần cải cách hành chính đổi mới cơ chế hoạt động và kiện toàn bộ máy, làm trong sạch bộ máy, nâng cao hiệu quả hiệu lực công vụ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội. Đối với nhà trường cần có chính sách chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, mỗi cán bộ cần có ý thức tham gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hợp lý để sửa đổi hàng năm cho phù hợp.

7. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình trong đội ngũ đảng, chính quyền, nêu tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt trong nhà trường, đặc biệt là nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, kiểm tra thường xuyên. Duy trì đều đặn đúng Điều lệ về chế độ sinh oạt đảng tại các chi bộ, đảng bộ; Coi trọng hơn nữa về vấn đề giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, giáo viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên trong nhà trường, lồng ghép vào các buổi học tập chính trị, sinh hoạt ngoại khóa để tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tin vào đảng, tính cộng đồng cho học sinh, sinh viên. Đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác, phòng chống diễn biến hòa bình. Nêu gương người tốt việc tốt, biểu dương sinh viên giỏi, vượt khó …

Nơi nhận: 
- BTG, Thành ủy Thái Nguyên;
- Lưu VT, VP Đảng ủy.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

K/T BÍ THƯ

(Đã ký)

Dương Đình Nông