BỘ CÔNG THƯƠNG
TR­­ƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
*
Số: 271 /QĐ-CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  3 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên

                                                                                                                            

Căn cứ Quyết định số 5618/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-BCN ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các hệ đào tạo chính quy đang học tập và rèn luyện tại trường.

 

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ học kỳ I năm học 2013 - 2014. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công tác học sinh, sinh viên, các phòng, khoa liên quan và lớp học sinh, sinh viên chịu thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                

 - Như Điều 3;

 - Lưu: TCHC, CTHSSV.

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Tô Văn Khôi

>>   Download Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên