>> Mẫu giáo án hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014

>> Danh sách cán bộ giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014


BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 9 năm 2013

 

 

ĐIỀU LỆ HỘI THI

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

 

I - MỤC ĐÍCH  VÀ YÊU CẦU.

1- Mục đích.

- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực sư phạm, học tập và trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học.

- Góp phần triển khai và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, Trường CĐCN Thái Nguyên tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường ngày một đi lên.

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong tình hình mới nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

- Làm cơ sở để trường chọn cử giảng viên, giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm 2014.

2- Yêu cầu.

- Động viên khuyến khích giảng viên, giáo viên tham gia dự thi.

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường phải thực sự là ngày hội của giáo viên, là diễn đàn thể hiện khả năng sư phạm, tạo ra được những bài giảng hay hoặc mô hình mẫu để từ đó rút ra được những kinh nghiệm có giá trị về xây dựng nội dung phương pháp giảng dạy và giáo dục.

II- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1- Đối tượng tham gia Hội thi GVDG cấp trường năm học 2013 - 2014.

- Những giáo viên đã trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên. Có trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, có phẩm chất đạo đức được đồng nghiệp và học sinh - sinh viên đánh giá tốt.

- Giảng viên, giáo viên giảng dạy lý thuyết: Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Giáo viên giảng dạy thực hành: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc II và chứng chỉ sư phạm dạy nghề đối với giáo viên dạy nghề (Trừ giáo viên tốt nghiệp ở các trường sư phạm, sư phạm kỹ thuật)

2- Số lượng giáo viên tham gia Hội thi GVDG cấp trường năm học 2013 - 2014.

- Các Khoa, tổ chuyên môn chọn cử giáo viên dự thi bằng 15% tổng số giáo viên của khoa đang giảng dạy môn học thuộc khoa đó. Cụ thể:

+) Khoa Điện - Điện tử -  Tin học: Tổng số: 26 CBGV - Cử  4 giáo viên

+) Khoa Cơ khí: Tổng số: 31 CBGV - Cử  4 giáo viên

+) Khoa Khoa học Cơ bản :Tổng số: 33 CBGV - Cử  6 giáo viên

+) Khoa Kinh tế: Tổng số: 12 CBGV: - Cử  2 giáo viên

* Tổng số: 16 giáo viên dự thi

3- Đăng ký dự thi

Các Khoa lập danh sách giảng viên, giáo viên dự thi; Ban giám khảo gửi lên phòng Đào tạo vào ngày 15 tháng 10 năm 2013. (Theo mẫu kèm theo)

4- Trang phục của giáo viên

a) Giáo viên dạy lý thuyết: Gọn gàng, đẹp, lịch sự (Không mặc áo phông)

b) Giáo viên dạy thực hành: Mặc áo bảo hộ lao động theo ngành, nghề.

III – THÀNH PHẦN DỰ LỄ KHAI MẠC VÀ BẾ MẠC HỘI THI.

Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng ban Nữ công, Trưởng, Phó các phòng, Khoa; Giám đốc các trung tâm và toàn thể giảng viên, giáo viên và phục vụ hội thi có tên trong danh sách.

IV- NỘI DUNG THI ,CHẤM THI ,THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI.

1. NỘI DUNG THI

Nội dung thi tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường gồm 2 nội dung:

a. Thi hiểu biết: Thời gian 30 phút gồm các nội dung:

* Phần đề chung :

- Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp học sinh sinh viên Ban hành kèm theo quyết định số 272/QĐ-CĐCN ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Trường CĐCN Thái Nguyên (Tài liệu có trên trang Web nhà trường).

- Điều lệ trường cao đẳng kèm theo thông tư số  14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương 4 từ điều 26 - điều 29 quy định về Tiêu chuẩn nhiệm vụ quyền hạn của giảng viên )

* Phần đề riêng thi quy chế chuyên môn:

- Giáo viên đăng ký phần thi cho hệ Cao Đẳng: Qui chế đào tạo Cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 149A/QĐ-CĐCN ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường CĐCN Thái Nguyên. (Tài liệu có trên trang Web nhà trường).

- Giáo viên đăng ký phần thi cho hệ TCCN: Qui chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số 40/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

b. Thi giảng các giáo án: gồm các nội dung:

* Thi giảng giáo án lý thuyết :

Giáo viên thực hiện 01 tiết giảng tự chọn trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng chính quy hoặc Trung cấp chuyên nghiệp có thời gian 45 phút.

Thời gian bảo vệ giáo án và ý tưởng sư phạm cho tiết giảng không quá 5 phút.

* Thi giảng giáo án thực hành :

Giáo viên thực hiện 01 bài giảng tự chọn trong chương trình đào tạo Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hoặc hệ nghề, thời gian 45 phút.

Thời gian bảo vệ giáo án và ý tưởng sư phạm cho tiết giảng không quá 5 phút.

Giáo viên chuẩn bị giáo án và đề cương bài giảng đủ cho giám khảo theo dõi trong quá trình chấm thi tiết (bài) giảng đó ( 07 bộ ).

2. chấm thi

* Ban giám khảo hội thi: (Có Quyết định kèm theo).

- Thành phần Ban giám khảo gồm:

+ Lãnh đạo nhà trường

+ Cán bộ phòng đào tạo (Kiêm thư ký)

+ Thành phần giám khảo của khoa Điện - Điện tử - Tin học, khoa Cơ khí, khoa Khoa học cơ bản, khoa Kinh tế .

* Ban giám khảo chia thành 2 tiểu ban chấm thi.

a. Tiểu ban thứ nhất: (07 giám khảo – 8 giáo án)

Chấm giáo viên dự thi các chuyên ngành: Điện - Điện tử -  Tin học; Cơ khí.

b. Tiểu ban thứ hai: (07 giám khảo – 8 giáo án)

Chấm giáo viên dự thi các chuyên ngành Kinh tế , các môn Khoa học Cơ bản.

(Lịch chấm thi của Ban giám khảo Ban thư ký sẽ gửi sau)

* Các uỷ viên thư ký:

Thư ký tổng hợp và thư ký tiểu ban kiêm làm giám khảo chấm thi.

* Thực hiện chấm thi:

- Sau mỗi giáo án, các tiểu ban tiến hành bình giảng và đánh giá về chuyên môn và phương pháp giảng dạy. Thời gian bình giảng cho mỗi giỏo ỏn: 10 phỳt.

- Các Giám khảo chấm điểm độc lập, phải ghi điểm, nhận xét đầy đủ cả phần số và phần chữ vào phiếu đánh giá theo quy định. Chấm xong nộp ngay phiếu cho thư ký tiểu ban.

- Điểm thi của mỗi Giáo viên là điểm trung bình cộng của các giám khảo. Phiếu đánh giá có điểm chênh lệch từ 1,5 điểm trở lên so với điểm trung bình cộng là phiếu không hợp lệ và chỉ được xác định các phiếu chấm còn lại để tính điểm trung bình cộng.

* Tính điểm xếp loại:

a) Loại Xuất sắc:

- Đối với tiết giảng từ 18 điểm trở lên.

- Thi hiểu biết ≥ 8 điểm

b) Loại Giỏi:

- Đối với tiết giảng từ  16 điểm đến < 18,0 điểm

- Thi hiểu biết ≥ 7 điểm

c) Không đạt:

- Đối với tiết giảng < 16 điểm

- Thi hiểu biết < 7 điểm

3. Thời gian và địa điểm  thi:

a. Thời gian:

Hội thi diễn ra trong 02 ngày.  Từ ngày 24 - 25/10/2013. (Thứ năm & Sáu)

+ Từ 7h 15 ÷ 7h 45 ngày 24/10/2013: Khai mạc Hội thi

b. Địa điểm khai mạc:Tại Hội trường nhà văn hoá

- Thi hiểu biết: Từ 8h00’ - 8h 30’ngày 24/10/2013 tại phòng 302 giảng đường A

- Thời gian thực hiện bài  giảng:

*) Ngày 24/10/2013:

+ Sáng: Từ 9 giờ 00 phút ÷ 11 giờ 30 phút (Tổng 4 tiết)

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút ÷ 17 giờ 00 phút (Tổng 6 tiết)

*) Ngày 25/10/2013:

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 phút ÷ 10 giờ 30 phút (Tổng 6 tiết)

+ Tổng kết:   10 giờ 30 phút  - 11 giờ 30 phút ngày 25/10/2013

(Sau khi tổng kết kính mời các vị Đại biểu và toàn thể giáo viên và phục vụ có tên trong danh sách liên hoan chúc mừng thành công của hội thi, địa điểm BTC thông báo sau).

c.Địa điểm thi:

Phòng học: 202, 203 Giảng đường A

+ Phòng 202: Giáo viên ngành Điện, Điện tử, Tin học, Cơ khí,

+ Phòng 203: Giáo viên ngành Kinh tế và Khoa KHCB.

Đối với những giáo án không thể thực hiện được trong các phòng học lý thuyết thì Tổ chuyên môn bố trí phòng học chuyên môn hoặc xưởng thực tập cho hợp lý, trước đó phải báo cáo kịp thời lên Ban tổ chức hội thi để có kế hoạch bố trí phòng thi và Ban chấm thi.

V- Khen thưởng và kỷ luật

1- Khen thưởng cá nhân (Theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường)

a) Loại xuất sắc:

Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận:

Giáo viên dạy giỏi cấp trường” và thưởng  300.000đ

b) Loại giỏi:

Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận:

Giáo viên dạy giỏi cấp trường” và thưởng  200.000đ

Ghi chú:  Tổ chức khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày  nhà giáo việt nam 20/11

2- Kỷ luật:

Đối với trường hợp: Giáo viên dự thi đến phòng thi chậm từ 10 phút trở lên theo bốc thăm lịch giảng thì coi như bỏ thi và sẽ không được dự thi.

Để hội thi đạt kết quả cao. Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, sự cố gắng của giáo viên dự thi và ban chấm thi tập trung cao độ trong quá trình diễn ra hội thi và sự cổ vũ của cán bộ giáo viên trong trường để hội thi thực sự là ngày hội lập thành tích xuất sắc chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (Báo cáo )
- Các phòng, khoa (Thực hiện)
- TT TH – NN - TS (Thực hiện)
- TT bồi dưỡng & GT việc làm (Thực hiện)
- Lưu VT,Đào tạo

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Tô Văn Khôi

>> Danh sách cán bộ giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014