- Danh sách thưởng HSSV học tập và rèn luyện đạt loại giỏi học kỳ II, năm học 2013 - 2014 khóa 45 + khóa 46:

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP
KHÓA

ĐTBC

H.TẬP

X. LOẠI R.LUYỆN

MỨC THƯỞNG

GHI CHÚ

1       

Mai Viết Ba

Điện B.CĐ- K45

8,1

XS

70.000

 

2       

Bùi Trung Thức

Điện B.CĐ- K45

7,9

XS

70.000

LP+0,1

3       

Giáp Văn Ngọc

Cơ khí B.CĐ- K45

7,9

XS

70.000

BT+0,2

4       

Ma Thế Hiển

Kế toán.CĐ- K46

7,9

XS

70.000

BT+0,2

- Danh sách thưởng HSSV học tập và rèn luyện đạt loại khá học kỳ II, năm học 2013 - 2014 khóa 45 + khóa 46:

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP
KHÓA

ĐTBC

H.TẬP

X. LOẠI R.LUYỆN

MỨC THƯỞNG

GHI CHÚ

1         

Lê Văn Vi

Điện A.CĐ- K45

7,2

XS

50.000

 

2         

Mai Viết Ba

Điện B.CĐ- K45

7,3

XS

50.000

 

3         

Mai Ngọc Kim

Điện B.CĐ- K45

7,0

XS

50.000

 

4         

Bựi Trung Thức

Điện B.CĐ- K45

7,3

Tốt

50.000

 

5         

Nguyễn Văn Toàn

Điện B.CĐ- K45

7,7

Tốt

50.000

 

6         

Nguyễn Văn Nhất

Điện C.CĐ- K45

7,6

Tốt

50.000

 

7         

Nguyễn Văn Hùng

Điện C.CĐ- K45

7,0

Tốt

50.000

LT+0,2

8         

Vũ Thị Mai

Điện C.CĐ- K45

7,0

XS

50.000

 

9         

Trịnh Thiện Thọ

Điện C.CĐ- K45

7,0

XS

50.000

 

10    

Lưu Văn Hưng

Cơ khí A.CĐ- K45

7,1

Tốt

50.000

 

11    

Trần Thế Long

Cơ khí A.CĐ- K45

7,4

Tốt

50.000

 

12    

Nguyễn Văn Mạnh

Cơ khí A.CĐ- K45

7,0

Tốt

50.000

 

13    

Nguyễn Văn Thoại

Cơ khí A.CĐ- K45

7,6

XS

50.000

 

14    

Nghiêm Xuõn Kháng

Cơ khí B.CĐ- K45

7,3

Tốt

50.000

 

15    

Mai Xuõn Tuân

Cơ khí B.CĐ- K45

7,2

XS

50.000

 

16    

Nguyễn Thị Hiển

Cơ khí C.CĐ- K45

7,1

XS

50.000

 

17    

Lê Văn Kỳ

Hàn.CĐ- K45

7,2

Tốt

50.000

 

18    

Đào Thu Hiền

Tin.CĐ- K45

7,1

Tốt

50.000

 

19    

Nguyễn Thị Thủy

Kế toán.CĐ- K45

7,2

Tốt

50.000

 

20    

Âu Thị Trọng

Kế toán.CĐ- K45

7,1

Tốt

50.000

 

21    

Trần Xuân Đạo

Điện.TCNCS- K45

7,3

Tốt

50.000

 

22    

Dương Văn An

Điện A.CĐ- K46

7,7

Tốt

50.000

 

23    

Nguyễn Văn Phi

Điện A.CĐ- K46

7,6

Tốt

50.000

 

24    

Ngô Thị Quỳnh

Điện A.CĐ- K46

7,2

XS

50.000

 

25    

Cao Văn Thanh

Điện C.CĐ- K46

6,8

XS

50.000

BT+0,2

26    

Dương Thanh Tùng

Điện C.CĐ- K46

7,0

XS

50.000

 

27    

Quỳnh Hương

Kế toán.CĐ- K46

7,3

XS

50.000

 

28    

Đinh Thị Hải

Kế toán.CĐ- K46

7,5

XS

50.000

 

29    

Nguyễn Thị Hường

Kế toán.CĐ- K46

7,2

XS

50.000

 

30    

Nguyễn Thị Vân Trà

Điện B. TCCN- K46

7,1

XS

50.000

 

31    

Bùi Thị Hạnh

Kế toán. TCCN- K46

7,3

XS

50.000

 

32    

Phạm Thị Lành

Kế toán. TCCN- K46

7,4

Tốt

50.000

 

33    

Nguyễn Thị Nga

Điện.TCNCS- K46

7,0

Tốt

50.000

 

 

- Danh sách thưởng HSSV học tập và rèn luyện đạt loại khá học kỳ II, năm học 2012 - 2013 khóa 45 + khóa 46:

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP
KHÓA

ĐTBC
H.TẬP

X. LOẠI R.LUYỆN

MỨC
THƯỞNG

GHI CHÚ

1       

Giáp Văn Ngọc

Cơ khí B.CĐ- K45

7,9

XS

70.000

BT+0,2

2       

Ma Thế Hiển

Kế toán.CĐ- K46

8,0

XS

70.000