TT

Lớp

Tệp đính kèm

Ghi chú

1

Điện A – Hệ CĐ - K47

DOC (Word) | XLS (Excel)

ẻwrểwrrưểwrửerêrêrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrt

2

Điện B + Tin học – Hệ CĐ - K47

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

3

Cơ khí A – Hệ CĐ - K47

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

4

Cơ khí B – Hệ CĐ - K47

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

5

Điện + Cơ khí – Hệ TCCN - K47

DOC (Word) | XLS (Excel)

ẻwrểwrrưểwrửerêrêrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrt

6

Lớp TCN - K47

DOC (Word) | XLS (Excel)