* Cơ khí A - Hệ: Cao đẳng - K46

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Anh văn CN

Chiều 09/09

9h/21/9/13

Từ 05/10/13

P404-B

 

Cơ ứng dụng

17/10

7h/02/11/13

Từ 16/11/13

 

 

Vật liệu CK

21/10

7h/03/11/13

Từ 23/11/13

 

 

Kỹ thuật nhiệt

23/10

7h/09/11/13

Từ 30/11/13

 

 

Kỹ thuật điện tử

25/10

7h/10/11/13

Từ 07/12/13

 

 

Dung sai – KT đo

02/12

7h/15/12/13

Từ 28/12/13

 

 

Tổ chức SX

04/12

7h/21/12/13

Từ 05/01/14

 

 

An toàn

06/12

7h/22/12/13

Từ 12/01/14

 

 

TT hàn

10/01

7h/17/01/14

Từ 08/02/14

 

 

Autocad

13/01

7h/15/02/14

Từ 01/03/14

 

 

Nguyên lý máy

15/01

7h/16/02/14

Từ 08/03/14

 

 

Sức bền vật liệu

17/01

7h/22/02/14

Từ 15/03/14

 

 

* Cơ khí B - Hệ: Cao đẳng - K46

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Anh văn CN

Sáng  09/09

9h/21/9/13

Từ 05/10/13

P404-B

 

Cơ ứng dụng

17/10

7h/02/11/13

Từ 16/11/13

 

 

Vật liệu CK

21/10

7h/03/11/13

Từ 23/11/13

 

 

Kỹ thuật nhiệt

23/10

7h/09/11/13

Từ 30/11/13

 

 

Kỹ thuật điện tử

25/10

7h/10/11/13

Từ 07/12/13

 

 

Dung sai – KT đo

02/12

7h/15/12/13

Từ 28/12/13

 

 

Tổ chức SX

04/12

7h/21/12/13

Từ 05/01/14

 

 

An toàn

06/12

7h/22/12/13

Từ 12/01/14

 

 

TT Nguội

10/01

7h/17/01/14

Từ 08/02/14

 

 

Autocad

13/01

7h/15/02/14

Từ 01/03/14

 

 

Nguyên lý máy

15/01

7h/16/02/14

Từ 08/03/14

 

 

Sức bền vật liệu

17/01

7h/22/02/14

Từ 15/03/14

 

 

* Cơ khí C - Hệ: Cao đẳng - K46

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Anh văn CN

Chiều 09/09

9h/21/9/13

Từ 05/10/13

P404-B

 

Cơ ứng dụng

17/10

7h/02/11/13

Từ 16/11/13

 

 

Vật liệu CK

21/10

7h/03/11/13

Từ 23/11/13

 

 

Kỹ thuật nhiệt

23/10

7h/09/11/13

Từ 30/11/13

 

 

Kỹ thuật điện tử

25/10

7h/10/11/13

Từ 07/12/13

 

 

Dung sai – KT đo

02/12

7h/15/12/13

Từ 28/12/13

 

 

Tổ chức SX

04/12

7h/21/12/13

Từ 05/01/14

 

 

An toàn

06/12

7h/22/12/13

Từ 12/01/14

 

 

TT hàn

06/01

7h/17/01/14

Từ 08/02/14

 

 

Autocad

13/01

7h/15/02/14

Từ 01/03/14

 

 

Nguyên lý máy

15/01

7h/16/02/14

Từ 08/03/14

 

 

Sức bền vật liệu

17/01

7h/22/02/14

Từ 15/03/14

 

 

* Điện A - Hệ: Cao đẳng - K46

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Anh văn CN

9/9

9h/21/9/13

Từ 05/10/13

P403-B

 

Kỹ thuật nhiệt

Thi:11/9

9h/28/9/13

Từ 12/10/13

 

 

Lý thuyết mạch

21/10

9h/03/11/13

Từ 16/11/13

 

 

Linh kiện ĐT

13/9

9h/29/9/13

Từ 19/10/13

 

 

Đo lư­ờng-Cảm biến

23/10

9h/09/11/13

Từ 23/11/13

 

 

Cơ ứng dụng

25/10

9h/10/11/13

Từ 30/11/13

 

 

Đư­ờng lối ĐCS

2/12

9h/21/12/13

Từ 04/01/14

 

 

Máy điện

4/12

9h/22/12/13

Từ 23/02/14

 

 

Cung cấp điện

06/12

13h/28/12/13

Từ 18/01/14

 

 

An toàn điện

9/12

9h/28/12/13

Từ 11/01/14

 

 

Vẽ điện

 12/12

9h/29/12/13

Từ 15/02/14

 

 

* Điện B - Hệ: Cao đẳng - K46

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Anh văn CN

9/9

9h/21/9/13

Từ 05/10/13

P403-B

 

Kỹ thuật nhiệt

Thi:11/9

9h/28/9/13

Từ 12/10/13

 

 

Lý thuyết mạch

21/10

9h/03/11/13

Từ 16/11/13

 

 

Linh kiện ĐT

13/9

9h/29/9/13

Từ 19/10/13

 

 

Đo lư­ờng-Cảm biến

23/10

9h/09/11/13

Từ 23/11/13

 

 

Cơ ứng dụng

25/10

9h/10/11/13

Từ 30/11/13

 

 

Tư tưởng HCM

2/12

9h/21/12/13

Từ 04/01/14

 

 

Máy điện

4/12

9h/22/12/13

Từ 23/02/14

 

 

Cung cấp điện

06/12

13h/28/12/13

Từ 18/01/14

 

 

An toàn điện

9/12

9h/28/12/13

Từ 11/01/14

 

 

Vẽ điện

 12/12

9h/29/12/13

Từ 15/02/14

 

 

* Điện C - Hệ: Cao đẳng - K46

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Anh văn CN

9/9

9h/21/9/13

Từ 05/10/13

P403-B

 

Kỹ thuật nhiệt

Thi:11/9

9h/28/9/13

Từ 12/10/13

 

 

Lý thuyết mạch

21/10

9h/03/11/13

Từ 16/11/13

 

 

Linh kiện ĐT

13/9

9h/29/9/13

Từ 19/10/13

 

 

Đo lư­ờng-Cảm biến

23/10

9h/09/11/13

Từ 23/11/13

 

 

Điện tử CS

2/12

9h/15/12/13

Từ 29/12/13

 

 

Vẽ điện

04/12

9h/29/12/13

Từ 15/02/14

 

 

Tư tưởng HCM

06/12

9h/21/12/13

Từ 04/01/14

 

 

Máy điện

13/01

9h/15/02/14

Từ 23/02/14

 

 

Cung cấp điện

S.15/12

13h/28/12/13

Từ 18/01/14

 

 

Thực tập điện tử

29/11

9h/14/12/13

Từ 21/12/13

 

 

An toàn điện

Thi:C.15/12

9h/28/12/13

Từ 11/01/14

 

 

Kinh Tế CN và Q.Lý CL

17/01/14

9h/15/02/14

Từ 01/03/14

 

 

* Kế toán - Hệ: Cao đẳng - K46

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Những nguyên lý CB của CN Mác - Lênin

Thi 26/11

9h/14/12/13

Từ 22/12/13

P405- B

Đi TT Nhà máy 16/11/13

LT Tchính Tiền tệ

29/11

9h/15/12/13

Từ 29/12/13

 

 

Anh văn CN

03/12

9h/21/12/13

Từ 11/01/14

 

 

KTDN1

31/12

9h/12/01/14

Từ 19/01/14

 

 

Thống kê DN

03/01/14

9h/18/01/14

Từ 09/02/14

 

 

T­ t­ưởng HCM

12/01/14

9h/15/02/14

Từ 01/03/14

 

 

Thị trư­ờng CK

11/02/14

9h/23/02/14

Từ 08/03/14

 

 

Quản trị học

13/02/14

9h/01/03/14

Từ 15/03/14

 

 

Lưu ý: -  Nếu các khoa có sự thay đổi phải báo lại phòng Đào tạo.

             -  Thi ghép, học ghép (Đối với các môn chung và các môn chuyên nghành có nội dung và số tiết giống nhau).

     -  Giáo viên phải nộp kế hoạch dạy lại về phòng Đào tạo trước khi thực hiện.

             -  Nếu các môn trước không có HS - SV học lại thì các môn kế tiếp đẩy tiến độ lên

 //tuýeninh2018