* Điện  A -  TCCN K46

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Vẽ kỹ thuật

08 /08

9h/23/11/13

Từ 08/12/13

P301- B

Đi TT Nhà máy 16/11/13

Điện tử công suất

09/09

9h/24/11/13

Từ 15/12/13

 

 

Truyền động điện

Thi:27/11

9h/14/12/13

Từ 29/12/13

 

 

An toàn điện

Thi:13/09

9h/30/11/13

Từ 22/12/13

 

 

Cung cấp điện

Thi:30/12

9h/12/01/14

Từ 08/02/14

 

 

PLC

Thi:03/01

9h/15/02/14

Từ 01/03/14

 

 

TT chiếu sáng

27/12

9h/11/01/14

Từ 18/01/14

 

 

* Điện B - TCCN - K46

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Vẽ kỹ thuật

09 /09

9h/23/11/13

Từ 08/12/13

P301- B

Đi TT Nhà máy 16/11/13

Điện tử công suất

11/09

9h/24/11/13

Từ 15/12/13

 

 

Truyền động điện

Thi:13/09

9h/14/12/13

Từ 29/12/13

 

 

Cung cấp điện

Thi:C 24/12

9h/12/01/14

Từ 08/02/14

 

 

PLC

Thi:C 27/12

9h/15/02/14

Từ 01/03/14

 

 

Trang bị điện

Thi:13/01/14

9h/16/02/14

Từ 08/03/14

 

 

An toàn điện

Thi:16/01/14

9h/22/02/14

Từ 15/03/14

 

 

TT chiếu sáng

Thi:17/12

9h/11/01/14

Từ 18/01/14

 

 

* Cơ khí -  TCCN -  K46

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Nguyên lý máy

19/08

9h/21/9/13

Từ 05/10/13

P402- B

 

Điện kỹ thuật

22/08

9h/22/9/13

Từ 12/10/13

 

 

Thuỷ lực

20/08

9h/28/9/13

Từ 19/10/13

 

 

Chi tiết máy

24/08

9h/29/9/13

Từ 26/10/13

 

 

C.Sở cắt gọt Kl

01/10

9h/13/10/13

Từ 02/11/13

 

 

Đồ gá

03/10

9h/19/10/13

Từ 09/11/13

 

 

Công nghệ SC

12/11

9h/24/11/13

Từ 07/12/13

 

 

Công nghệ CTM

15/11

9h/30/11/13

Từ 14/12/13

 

 

TT Hàn

08/11

9h/23/11/13

Từ 30/11/13

 

 

TT Nguội

 20/12

9h/04/01/14

Từ 19/01/14

 

 

TT Phay

 03/01

9h/18/01/14

Từ 15/02/14

 

 

TT Rèn

 17/01

9h/16/02/14

Từ 23/02/14

 

 

* Kế toán - TCCN - K46

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Soạn thảo VB

11/09

9h/28/9/13

Từ 12/10/13

P401- B

 

Kế toán DN 01

22/10

9h/09/11/13

Từ 23/11/13

 

 

Kế toán DN 02

25/10

9h/10/11/13

Từ 30/11/13

 

 

Kinh tế Ch.trị

02/12

9h/15/12/13

Từ 28/12/13

 

 

Kế toán HCSN

04/12

9h/21/12/13

Từ 04/01/14

 

 

Thống kê DN

06/12

9h/22/12/13

Từ 11/01/14

 

 

Maketing

15/1/2014

9h/15/02/14

Từ 23/02/14

 

 

Kiểm toán

17/1/2014

9h/16/02/14

Từ 30/02/14

 

 

* Điện - TCN CS- K46

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

An toàn

Thi:09/9

9h/21/9/13

Từ 05/10/13

P302 - B

 

Chính trị

Thi:11/9

9h/28/9/13

Từ 12/10/13

 

 

Vẽ kỹ thuật

Thi:13/9

9h/29/9/13

Từ 19/10/13

 

 

Khí cụ điện

Thi:21/10

9h/03/11/13

Từ 16/11/13

 

 

Mạch điện

Thi:23/10

9h/09/11/13

Từ 23/11/13

 

 

Điện tử CB

Thi:13/1

9h/15/02/14

Từ 23/02/14

 

 

Đo lường

10/12

9h/28/12/13

Từ 12/01/14

 

 

Máy điện

15/01/14

9h/16/02/14

Từ 02/03/14

 

 

Vẽ điện

17/01/14

9h/22/02/14

Từ 08/03/14

 

 

Lưu ý: -  Nếu các khoa có sự thay đổi phải báo lại phòng Đào tạo.

             -  Thi ghép, học ghép (Đối với các môn chung và các môn chuyên nghành có nội dung và số tiết giống nhau).

     -  Giáo viên phải nộp kế hoạch dạy lại về phòng Đào tạo trước khi thực hiện.

              -  Nếu các môn trước không có HS - SV học lại thì các môn kế tiếp đẩy tiến độ lên.