BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
NG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

 

KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC  2013 - 2014

Căn cứ  Điều lệ hội thi Giáo viên dạy giỏi trường CĐCN Thái Nguyên năm học 2013 - 2014.

Căn cứ vào danh sách giáo viên, giảng viên được chọn cử dự thi của các Khoa chuyên môn. Phòng đào tạo lập kế hoạch và chương trình Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường  năm học 2013 - 2014 như sau:

 

I. Công tác chuẩn bị:

- Địa điểm:   

+ Khai mạc và bế mạc hội thi: Tại Nhà Văn hoá.

+ Phòng thi hiểu biết : Phòng 201 Giảng đường A.

+ Phòng thi hội giảng lý thuyết: Phòng 202, 203 Giảng đường A.

+ Phòng thi hội giảng thực hành: Xưởng TH , Sân vận động.

- Thời gian: 02 ngày 06 - 07.11.2013 (Thứ tư & thứ năm)

- Thành phần tham dự: Các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng ban nữ công, Trưởng, Phó các phòng khoa, Giám đốc TT BD&GTVL; TT Tin học - Ngoại ngữ - Tuyển sinh; Toàn thể các đồng chí giáo viên.

- Phòng Tổ chức Hành chính:

(Đ/c Nguyễn Tuấn Thành) - Chuẩn bị hội trường, loa đài, khánh tiết tại Nhà văn hoá;

- Phòng Quản trị vật tư: Soạn công văn đề nghị Điện lực Phú Lương duy trì cấp điện trong 2 ngày tổ chức hội thi; Cử Đ/c Đặng Thị Thăng Dän vÖ sinh, më ®ãng cöa c¸c phßng häc 201,202, 203 giảng ®­êng A trong 2 ngày tổ chức hội thi

- Trung tâm thông tin thư viện:

Cử Đ/c Trần Ngọc Trường chuẩn bị phương tiện kỹ thuật đăng tải thông tin về hội thi lên trang Web nhà trường.

- Phòng Đào tạo: Lập kế hoạch và tổ chức hội thi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ hội thi.

- Phòng tài chính kế toán: Chuẩn bị kinh phí tổ chức theo điều lệ và kế hoạch.

- Các Khoa trong trường: Các khoa tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên tham dự hội thi; Tự chuẩn bị phương tiện giảng dạy ( Máy chiếu, mô hình giảng dạy.......)

II. Chương trình làm việc của hội thi:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Địa điểm

Thứ tư, Ngày 06/11/2013

1

7h 15 ¸7h 45

- Khai mạc hội thi:  (Chào cờ; Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu, tuyên bố khai mạc; công bố các Q.định liên quan, đại diện g.viên dự thi , đại diện Ban giám khảo phát biểu)

- Đại biểu và toànthể giáo viên, phục vụ đến dự.

-Ban Giám hiệu

-Phòng Đào tạo

Hội trường

Nhà văn hoá

2

8h00 ¸8h30’

Thi hiÓu biÕt

Giáo viên dự thi

Phòng 201 A

3

9h00 ¸16h30’

- Thực hiện các tiết giảng 45 phút trên lớp học. Sáng 4 tiết; Chiều 6 tiết (Từ giáo án số 01 đến giáo án số 10)

- Ban chấm thi

- G.viên dự thi

Phòng

202A, 203A; Xưởng TT

4

16h30¸17h 00

Chấm thi hiểu biết

Ban chấm thi

Phòng Đào tạo

Thø n¨m, Ngày 07/11/2013

5

7h30’¸9h30’

- Thực hiện các tiết giảng 45 phút trên lớp  học. Sáng 4 tiết (Từ giáo án số 11 đến giáo án số 14)

- Ban chấm thi - G.viên dự thi

Phòng

202A, 203A

6

9h45¸10h 15

- Ban giám khảo họp chuyên môn.

- Ban giám khảo

Phòng 202A

7

10h15¸10h 30

- Ban thư ký tổng hợp kết quả hội thi

- Ban thư ký

Phòng Đào tạo

8

10h30¸11h 15

- Bế mạc, công bố kết quả và tổng kết hội thi: Đại biểu và cán bộ giáo viên đến dự.

- Phòng Đào tạo

Hội trường

Nhà văn hoá

9

11h15

- Liên hoan tổng kết: Kính mời đại biểu và cán bộ giáo viên đến dự.

- Phòng Đào tạo

Bếp ăn

Nhà trường

 

Ghi chú:Nhận được kế hoạch trên, Trưởng các bộ phận thông  báo tới cán bộ giáo viên, giảng viên nghiêm túc thực hiện.

 

Thái Nguyên, ngày  25  tháng 10  năm 2013

Nơi nhận

- Ban giám hiệu (Chỉ đạo)

- Các phòng, khoa (Thực hiện)

- Các TT trong trường (Thực hiện)

- Thư ký hội thi(Thực hiện)

- Giám khảo chấm thi (Thực hiện)

- Giáo viên dự thi (Thực hiện)

- Lưu VT, Đào tạo.

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Dương Đình Nông

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Việt Hương