BỘ CÔNG THƯƠNG
           TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP

                            THÁI NGUYÊN

                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Thái nguyên, ngày 28 tháng 10  năm 2013

 

KẾ HOẠCH ÔN TẬP
HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC NĂM 2013

Ngành Kế toán doanh nghiệp


          Căn cứ kế hoạch tuyển sinh liên thông cao đẳng - Đại học năm 2013. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học – Tuyển sinh thông báo lịch ôn tập như sau:

          - Thời gian hướng dẫn ôn tập: 8 giờ ngày 02/11/2013

          - Địa điểm: Giảng đường A Trường CĐCN Thái Nguyên

            Đề nghị các sinh viên đã nộp hồ sơ đúng thời gian trên có mặt trường để ôn tập đúng kế hoạch.


                                                TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC - TUYỂN SINH

                                                               GIÁM ĐỐC
                                                      Quách Thị Chiến