* Danh sách lớp (danh sách theo phiếu điểm do phòng Đào tạo ban hành) các lớp K47

TT

Lớp

Tệp đính kèm

Ghi chú

1

Điện A – CĐ47

DOC (Word) | XLS (Excel)

ẻwrểwrrưểwrửerêrêrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrt

2

Điện B – CĐ47

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

3

Cơ khí A – CĐ47

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

4

Cơ khí B – CĐ47

DOC (Word) | XLS (Excel)

 

5 Điện - TCCN - K47

DOC (Word) | XLS (Excel)


6 Cơ khí - TCCN - K47

DOC (Word) | XLS (Excel)

ẻwrểwrrưểwrửerêrêrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrt

7 TCN - CS - K47

DOC (Word) | XLS (Excel)


Chú ý: Đề nghị các đ/c giáo viên sử dụng đúng theo mẫu và theo danh sách ở trên./.
...