BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
-----------------------

Số:  560   /QĐ - CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------------------------------------

Thái Nguyên, ngày 01 tháng  11 năm 2013

                          

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn

đối với công chức, viên chức và người lao động trường Cao đẳng

Công nghiệp Thái Nguyên
-----------------------------

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

 

Căn cứ Quyết  định số 5618/QĐ-BGD-ĐT ngày 09/10/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-BCN ngày 19/10/2006 của Bộ Công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2013TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ nội vụ về việc  hướng dẫn thực hiện chế  độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế  nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2013 và thay thế Quyết định số 08/QĐ-THCN ngày 20 tháng 01 năm 2006.

Điều 3.Ông, bà Trưởng phòng TCHC, Tài chính - Kế toán, các Phòng, Khoa, Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

     - Như điều 3;

     - Lưu VT, TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

Tô Văn Khôi

(đã ký)

 //tuýeninh2018