BỘ CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
---------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------------------------------------

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ HỌP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-CĐCN, ngày        /1/2014

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thái nguyên)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này điều chỉnh việc tổ chức các cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cuộc họp  giao ban của Ban giám hiệu; họp giao ban hàng tháng;

2. Các cuộc họp chuyên môn: Họp của Lãnh đạo nhà trường với các bộ phận, họp của các phòng, khoa, trung tâm, tổ chuyên môn;

3. Họp tham mưu, tư vấn: Cuộc họp của lãnh đạo nhà trường với các đơn vị trực thuộc, của các chuyên gia, nhà khoa học;

4. Các cuộc họp sơ kết, tổng kết, tập huấn, triển khai, họp hội đồng, họp ban chỉ đạo.

Điều 3. Mục tiêu

3.1. Giảm bớt số lượng, tiết kiệm thời gian thực hiện, nâng cao chất lượng các cuộc họp trong hoạt động của Nhà trường.

3.2. Nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của nhà trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu.

3.3. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị, đảm bảo cho các nội dung công tác đã phân công cho các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn, đơn vị trực thuộc được thực hiện đúng tiến độ thời gian, hoàn thành với chất lượng cao.

3.4. Góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý trong Nhà trường.

Điều 4. Ứng dụng khoa học và công nghệ

Trưởng đơn vị ở các cấp có trách nhiệm tố chức, chỉ đạo nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, trước hết là công nghệ thông tin, vào việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để giảm bớt các cuộc họp; để không ngừng cải tiến nội dung, cách thức tiến hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc họp.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức các cuộc họp

5.1. Đảm bảo giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm được phân công; cấp trên không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền cấp dưới và cấp dưới không đẩy công việc thuộc thẩm quyền của mình lên cấp trên.

5.2. Chỉ tiến hành khi thực sự cần thiết để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác quan trọng. Không dùng cuộc họp để thay cho việc ra các quyết định quản lý, điều hành.

5.3. Thực hiện lồng ghép các nội dung vấn đề, công việc cần xử lý; kết hợp các cuộc họp với nhau trong việc tổ chức họp một cách hợp lý.

5.4. Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự, đề cao và thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm của cá nhân trong phân công và xử lý công việc, bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất , thông suốt của Hiệu trưởng.

Điều 6. Họp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong nhà trường

Các tổ chức trên, tổ chức các cuộc họp theo Điều lệ của tổ chức mình và được bố trí phù hợp với tính chất và đặc điểm về tổ chức và hoạt động của tổ chức đó......

 

>> Xem chi tiết trong file đính kèm:QUY_DINH_CHE_DO_HOP.doc