LỊCH THI K47

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 – 2014

 

I -  Hệ cao đẳng:

1. Cao đẳng Cơ khí A - K47

TT

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Thi giữa kỳ

Thi HP lần 1

Thi lần 2

Học lại

1

 Toán

Thi: 02/12

17/02

9h/01/03/14

Từ 09/03/14

P303- B

2

 Vật Lý

Thi: 04/12

19/02

15h/01/03/14

Từ 16/03/14

3

 Hóa học

Thi: 06/12

21/02

9h/08/03/14

Từ 23/03/14

4

 Những NLCB củaCN Mác Lê Nin

Thi: 09/12

24/02

15h/08/03/14

Từ 30/03/14

5

 Ngoại ngữ

Thi: 11/12

26/02

9h/15/03/14

Từ 06/04/14

6

 Pháp Luật

Thi: 13/12

S.28/02

15h/15/03/14

Từ 13/04/14

7

 GDTC

 

Sáng 18/6

9h/28/06/14

Từ 05/07/14

2. Cao đẳng cơ khí B –K47

TT

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Thi giữa kỳ

Thi HP lần 1

Thi lần 2

Học lại

1

Toán

Thi: 02/12

17/02

9h/01/03/14

Từ 09/03/14

P303- B

2

Vật Lý

Thi: 04/12

19/02

15h/01/03/14

Từ 16/03/14

3

Hóa học

Thi: 06/12

21/02

9h/08/03/14

Từ 23/03/14

4

Những NLCB củaCN Mác Lê Nin

Thi: 09/12

24/02

15h/08/03/14

Từ 30/03/14

5

Ngoại ngữ

Thi: 11/12

26/02

9h/15/03/14

Từ 06/04/14

6

Pháp Luật

Thi: 13/12

28/02

15h/15/03/14

Từ 13/04/14

7

GDTC

 

Sáng 18/6

9h/28/06/14

Từ 05/07/14

3. Cao đẳng Điện A – K47

TT

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Thi giữa kỳ

Thi HP lần 1

Thi lần 2

Học lại

1

Toán

Thi: 02/12

17/02

9h/01/03/14

Từ 09/03/14

P303- B

 

 

 

 

 

 

2

Vật Lý

Thi: 04/12

19/02

15h/01/03/14

Từ 16/03/14

3

Hóa học

Thi: 06/12

21/02

9h/08/03/14

Từ 23/03/14

4

Những NLCB củaCN Mác Lê Nin

Thi: 09/12

24/02

15h/08/03/14

Từ 30/03/14

5

Ngoại ngữ

Thi: 11/12

26/02

9h/15/03/14

Từ 06/04/14

6

Pháp Luật

Thi: 13/12

28/02

15h/15/03/14

Từ 13/04/14

7

GDTC

 

Chiều 19/6

9h/28/06/14

Từ 05/07/14

4. Cao đẳng Điện B - K47

TT

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Thi giữa kỳ

Thi HP lần 1

Thi lần 2

Học lại

1

Toán

Thi: 02/12

17/02

9h/01/03/14

Từ 09/03/14

P303- B

2

Vật Lý

Thi: 04/12

19/02

15h/01/03/14

Từ 16/03/14

3

Hóa học

Thi: 06/12

21/02

9h/08/03/14

Từ 23/03/14

4

Những NLCB của
CN Mác Lê Nin

Thi: 09/12

24/02

15h/08/03/14

Từ 30/03/14

5

Ngoại ngữ

Thi: 11/12

26/02

9h/15/03/14

Từ 06/04/14

6

Pháp Luật

Thi: 13/12

28/02

15h/15/03/14

Từ 13/04/14

7

GDTC

 

Sáng 23/6

9h/05/07/14

Từ 26/07/14

II. Hệ TCCN -K 47

TT

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Thi lần 1

Thi lần 2

Học lại

1

Chính trị

Thi: 17/12

9h/28/12/13

Từ 05/01/14

P201- B

2

Tin học

Thi: 19/12

9h/04/01/14

Từ 12/01/14

 

3

Ngoại ngữ

Thi: 23/12

9h/11/01/14

Từ 18/01/14

 

4

Pháp luật

Thi: 25/12

15h/11/01/14

Từ 15/02/14

 

5

Vẽ kỹ thuật

Thi: 27/12

15h/18/01/14

Từ 22/02/14

 

6

GDTC

Sáng 10/4

9h/26/04/14

Từ 10/05/14

 

III. Hệ TCN –K47

TT

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Thi lần 1

Thi lần 2

Học lại

1

Toán 10

Thi: 08/1

9h/15/02/14

Từ 22/02/14

P202- B

2

Văn 10

Thi: 10/1

15h/15/02/14

Từ 01/03/14

 

3

Vật lý 10

Thi: 14/1

9h/22/02/14

Từ 08/03/14

 

4

Hoá học 10

Thi: 17/1

15h/22/02/14

Từ 15/03/14

 

Lưu ý: -  Nếu các khoa có sự thay đổi phải báo lại phòng Đào tạo.

             -  Thi ghép, học ghép (Đối với các môn chung và các môn chuyên nghành có nội dung và số tiết giống nhau).

     -  Giáo viên phải nộp kế hoạch dạy lại về phòng Đào tạo trước khi thực hiện.

             -  Nếu các môn trước không có HS - SV học lại thì các môn kế tiếp đẩy tiến độ lên.

K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Dương Đình Nông

                               

P.PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Nguyễn Xuân Đỉnh

 

NGƯỜI LẬP

 

Nguyễn Thị Mai