BỘ CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
---------------------

 Số:             /QĐ-CĐCN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------------------------------------

Thái Nguyên, ngày    tháng     năm 2013

                       

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động

củaTrường Cao đẳng Công nghiệp TháNguyên

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

 

- Căn cứ Quyết định số 5618/QĐ- BGDĐT ngày 9/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

- Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-BCN ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaTrường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

- Căn cứ vào Quyết  định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng  Tổ Chức- Hành chính,

QUYTĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ họp trong hoạ tđộng của Trường Cao đẳng công nghiệp Thá iNguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ 01 tháng 01 năm 2014. Bãi bỏ các qui định trước đây về họp trong hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên .

Điều 3.Các ông (bà)  Trưởng phòng TCHC, các Phòng, Khoa, Trung tâm, Tổ môn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

      Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3,

- BGH,

- Lưu VT, TCHC.

 

     Tô Văn Khôi