BỘ CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
---------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------------------------------------

Thái Nguyên, ngày  12  tháng 12 năm 2013

                DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013- 2014

Căn cứ Quy định về quản lý sáng kiến, sáng chế, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp trường; Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xác định Danh mục đề tài, sáng kiến họp ngày 10 và 12/12/2013, Phòng Đào tạo – NCKH – HTQT lập bảng tổng hợp đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2013 – 2014 đã được Hội đồng duyệt và đề nghị chuyển tiếp sang cho Hội đồng Tuyển chọn đề tài, sáng kiến xét duyệt như sau: (Xem chi tiết nội dung trong file đính kèm)               

              

* Ghi chú: - Hai đề tài đề xuất là “Phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên hệ cao đẳng trường CĐCN TN qua những giờ thảo luận khi áp dụng học chế tín chỉ” và “Phát triển kỹ năng nghe, nói cho sinh viên hệ cao đẳng trường CĐCN TN thông qua hoạt động dạy và học phòng LAB” của Đ/c Vũ Thị Hải Bình Và Chu Đức Công, Hội đồng xác đinh Danh mục đề tài sáng kiến đồng ý cho ghép chung vào thành một “Giải pháp”với lý do là nội dung và mục tiêu có tính tương đồng, yêu cầu xác định lại tên cho phù hợp với nội dung đề ra, viết lại phiếu đề xuất (2 bản) và lập 10 bản thuyết minh, gửi về Phòng Đào tạo vào 8h sáng ngày 16/12/2013 ;

                  - Đề xuất: Biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh hệ TCN – Trường CĐCN TN, hội đồng đồng ý cho kết hợp (công sự) với giải pháp của đồng chí Lầm Thị Yên.

 

K/T HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Dương Đình Nông

 

 NGƯỜI LẬP

 

Nguyễn Thị Việt Hương

>>  Kế hoạch họp HĐ tuyển chọn ĐTSKKH năm học 2013-2014