THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nhằm thực hiện nội dung nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

 

          Căn cứ Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, ngày 16/12/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 09/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

          Thực  hiện Hướng dẫn số 478-HD/BTG, ngày 23/12/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Đảng bộ trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đề ra Chương trình hành động thời gian tới cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, giáo viên trong chi bộ về vai trò của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đối với hệ thống giáo dục Việt Nam và đối với sự phát triển của nhà trường nói riêng là một công việc hết sức trọng đại, phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện trên mọi lĩnh vực, phải đồng bộ cảu các Chi bộ bộ phận và dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ nhà trường. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm của các đảng viên là giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý trong giai đoạn hiện nay; Điều này cần có sự thống nhất cao trong nhận thức, tư duy, hành động của mỗi người hướng tới chất lượng đào tạo được tăng lên đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, do đó cần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cụ thể:

- Chỉ đạo việc đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, chính sách, cơ chế và điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; đối mới phương thức giao tiếp và hợp tác giữa nhà trường và gia đình, giáo dục lối sống đẹp, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới;

- Đặt hiệu quả giáo dục lên hàng đầu, chỉ đạo tốt việc bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo vừa có đức vừa có tài; Giáo dục thế hệ trẻ rèn luyện thể lực, tác phong công nghiệp, tinh thần đoàn kết, ham học hỏi và tự học suốt đời. Giảng viên say mê nghiên cứu khoa học và có chính sách khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học;

- Đề cao việc đánh giá chất lượng giáo dục, thường xuyên nghiêm túc tự kiểm định và tham gia đánh giá ngoài để tự đổi mới mình và đáp ứng nhu cầu của người học và của xã hội.

- Về phương pháp học, trong thiết kế chương trình mới, người thầy không chỉ đơn thuần là người cung cấp, truyền thụ kiến thức cho học sinh, mà còn là người cố vấn, người tổ chức, người hướng dẫn cho học sinh tìm tòi, khám phá những kiến thức cần thiết một cách chủ động. Thông qua sự đổi mới này, chúng ta sẽ chuyển từ giảng nhiều, tự học ít như hiện nay sang hướng dẫn nhóm nhỏ, từng nhóm học sinh cùng thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ của bài học; đặc biệt được thể hiện chất lượng trong các giờ thảo luận theo chương trình học chế tín chỉ.

- Chỉ đạo việc đổi mới cách đánh giá, kiểm tra và thi cử, trong thời gian tới, hai việc này sẽ tách bạch, độc lập với nhau. Điều đó sẽ giúp cho nhà trường không bị sức ép của thành tích trong thi cử.

2. Tuyên truyền và cùng cố kiến thức cho cán bộ, giảng viên, học sinh - sinh viên hiểu được “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, đó là sự phản ánh một cách tập trung những tư duy mới của Đảng ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Chiến lược là kết tinh trí tuệ sáng tạo của toàn Đảng qua nhiều kỳ Đại hội, đặc biệt là sự kế thừa và phát triển những tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ các Đại hội lần thứ VII, VIII và IX. Cùng với Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Luật Biển Việt Nam, “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp là bảo vệ biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo. Giáo dục thế hệ trẻ tinh thần đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn được kết tinh từ hàng ngàn năm qua của ông cha ta trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trải qua các giai đoạn cách mạng, bên cạnh đường lối xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược sống còn trong quá trình lãnh đạo đất nước. Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước” được biểu hiện tập trung trong hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan  hệ gắn bó hữu cơ với nhau: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong các kỳ Đại hội, Đảng ta luôn khẳng định và chỉ đạo chặt chẽ công tác tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

3. Tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Năm 2014, dự báo tình hình kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển về mọi mặt của nhà trường. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, tiết kiệm, quản lý và phối hợp công tác một cách khoa học nhà trường sẽ cố gắng khắc phục khó khăn để bảo đảm các chế độ cho cán bộ, giáo viên, điều này cần có sự tập trung sức lực và trí tuệ, sự nhất trí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị chung trong toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của các bộ phận trong nhà trường.

4. Tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên hiểu rõ và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

5. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình trong đội ngũ đảng, chính quyền, nêu tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt trong nhà trường, đặc biệt là nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, kiểm tra thường xuyên. Duy trì đều đặn đúng Điều lệ về chế độ sinh hoạt đảng tại các chi bộ, đảng bộ; Coi trọng hơn nữa về vấn đề giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, giáo viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên trong nhà trường, lồng ghép vào các buổi học tập chính trị, sinh hoạt ngoại khóa để tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tin vào đảng, tính cộng đồng cho học sinh, sinh viên. Đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác, phòng chống diễn biến hòa bình. Nêu gương người tốt việc tốt, biểu dương sinh viên giỏi, vượt khó …

Nơi nhận:              

- Các chi bộ bộ phận; 
- Phòng, Khoa, TTâm;
- Lưu VT, VP Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
K/T BÍ THƯ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Dương Đình Nông