TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

 

Bảo trì hệ thống

(3 tiết)

Bảo trì hệ thống

(3 tiết

Bảo trì hệ thống

(3 tiết

Bảo trì hệ thống

(3 tiết

Bảo trì hệ thống

(3 tiết

Từ 17/2 đến  23/2

(Số tuần: 1)

Chiều A201

&

Phòng máy

1

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Từ Từ 24/02/2014-25/05/2014

 

2

ÔN THI TỐT NGHIỆP      Từ 26/05/2014-22/06/2014

 

3

THI TỐT NGHIỆP           Từ 23/06/2014-29/06/2014

 

 

>> Xem chi tiết tại đây

 //tuýeninh2018