TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Quản trị rủi do

Lập và
QL dự án ĐT

Quản trị TC 2

Quản trị rủi do (4,5)

Thương mại điện tử

Kinh tế lượng

Lập và
QL dự án ĐT

Thương mại điện tử

Kinh tế lượng

Quản trị TC 2

Từ 17/02-16/03

(Số tuần: 4 )

Sáng

B 204

2

Thi hết môn

Từ 17/03-23/03

(Số tuần: 1 )

3

Quản trị TC 2
(1,2)

Hệ thống TTQL
(3,4,5)

Quản trị TC 2
(1,2)

Hệ thống TTQL
(3,4,5)

Hệ thống TTQL
(1,2,3)

Hệ thống TTQL
(1,2,3)

Quản trị TC 2
(4,5,6)

Hệ thống TTQL
(1,2,3)

Từ 24/03-13/04

(Số tuần: 3 )

4

Quản trị TC 2
(1,2,3)

Quản trị TC 2
(1,2,3)

Quản trị TC 2
(1,2,3)

Quản trị TC 2
(1,2,3)

Quản trị TC 2
(1,2,3)

Từ 14/4¸20/4

(Số tuần: 1)

5

Thi hết môn

Từ 21/04-27/04

(Số tuần: 1 )

6

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Từ 28/04-01/06

(Số tuần: 5)

7

ÔN THI TỐT NGHIỆP      Từ 02/06/2014-22/06/2014

 

 

8

THI TỐT NGHIỆP           Từ 23/06/2014¸29/06/2014

 

 

>>   Xem chi tiết tại đây