TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Phân tích hoạt động kinh doanh

4  tiết

Phân tích hoạt động kinh doanh

4  tiết

Phân tích hoạt động kinh doanh

4  tiết

Phân tích hoạt động kinh doanh

4  tiết

Phân tích hoạt động kinh doanh

4  tiết

Từ 17/02-09 /03

(Số tuần: 3)

Chiều

B.203

2

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Từ 10/03 -25 /05

(Số tuần: 11)

3

ÔN THI TỐT NGHIỆP      Từ 26/05/2014 -22/06/2014 (4 tuần)

 

 

THI TỐT NGHIỆP           Từ 23/06/2014-29/06/2014 (1 tuần)

 

>> Xem chi tiết tại đây

 //tuýeninh2018