TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Khảo sát thực tế

Từ 17/02 ¸23/02

(Số tuần: 1 )

 

2

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Từ 24/02/2014 ¸04/05/2014

Từ 24/03 ¸04/05

(Số tuần: 10)

Sáng A201

&

Xưởng

TT

3

KTCN&QLCL

(Sáng 4h, chiều 4)h

Tư tưởng HCM

(1,2,3,4,5)

Tư tưởng HCM

(1,2,3,4,5)

Tư tưởng HCM

(1,2,3,4,5)

Tư tưởng HCM

(1,2,3,4,5)

Từ 05/05 ¸01/06

(Số tuần: 4)

4

 

 

 

 

 

 

5

ÔN THI TỐT NGHIỆP      Từ 26/05/2014 ¸17/06/2014

 

 

 

6

THI TỐT NGHIỆP           Từ 18/06/2014 ¸22/06/2014

 

 

 //tuýeninh2018