TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Tổng hợp hệ cơ điện

(tiết1,2,3,4)

Tổng hợp hệ cơ điện

(tiết1,2,3,4)

Thực PLC

(Hành chính)

Thực PLC

(Hành chính)

Thực PLC

(Hành chính)

Từ 17/02-13/04

(Số tuần: 8)

Chiều A202

&

Xưởng

TT

2

Thực PLC

(Sáng 5h, chiều 5h

Thực PLC

(Sáng 5h, chiều 5h

Thực PLC

(Sáng 5h, chiều 5h

Thực PLC

(Sáng 5h, chiều 5h

Thực PLC

(Sáng 5h, chiều 5h

Từ 14/04-20/04

(Số tuần: 1)

3

TT Quấn(Hành chính)

TT Quấn

(Hành chính)

TT Quấn(Hành chính)

TT Quấn(Hành chính)

TT Quấn

(Hành chính)

Từ 21/04-01/06

(Số tuần: 6)

4

ÔN THI TỐT NGHIỆP      Từ 02/06/2014-22/06/2014

 

 

5

THI TỐT NGHIỆP           Từ 23/06/2014-29/06/2013

 

 

>> Xem chi tiết tại đây