TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Thời gian

Phòng học

1

Tổng hợp hệ CĐ
(tiết1,2,3,4)

Tổng hợp hệ CĐ

(tiết1,2,3,4)

Thực PLC

(Hành chính)

Thực PLC

(Hành chính)

Thực PLC

(Hành chính)

 

 

Từ 17/02 ¸13/04

(Số tuần: 8)

Chiều A202

&

Xưởng

TT

2

Thực PLC

(Sáng 5h, chiều 5h

Thực PLC

(Sáng 5h, chiều 5h

Thực PLC

(Sáng 5h, chiều 5h

Thực PLC

(Sáng 5h, chiều 5h

Thực PLC

(Sáng 5h, chiều 5h

 

 

Từ 14/04 ¸20/04

(Số tuần: 1)

3

TT Quấn

(Sáng 5h, chiều 5h

TT Quấn

(Sáng 5h, chiều 5h

TT Quấn

(Sáng 5h, chiều 5h

TT Quấn

(Sáng 5h, chiều 5h

TT Quấn

(Sáng 5h, chiều 5h

Tư tưởng Hồ Chí Minh

(Sáng 5t, chiều 5t)

 

Từ 21/04 ¸10/05

(Số tuần: 3)

4

TT Quấn
(Sáng 5h, chiều 5h

TT Quấn
(Sáng 5h, chiều 5h

TT Quấn
(Sáng 5h, chiều 5h

TT Quấn
(Sáng 5h, chiều 5h

TT Quấn
(Sáng 5h, chiều 5h

Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Sáng 5t, chiều 5t)

KT công nghiệp & QLCL
(Sáng 5h, chiều 5)h

Từ 11/05 ¸01/06
(Số tuần: 3)

 

5

ÔN THI TỐT NGHIỆP      Từ 02/06/2014 ¸17/06/2014

 

 

5

THI TỐT NGHIỆP           Từ 18/06/2014 ¸22/06/2014

 

 

>> Xem chi tiết tại đây

 //tuýeninh2018