TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Thời gian

Phòng học

1

Thực tập mạch
(Hành chính)

Thực tập mạch

(Hành chính)

Thực tập mạch

(Hành chính)

Tổng hợp hệ cơ điện
(tiết1,2,3,4)

Tổng hợp hệ cơ điện
(tiết1,2,3,4)

 

Từ 17/02 ¸13/04
(Số tuần: 8)

Sáng A202

&

Xưởng

TT

2

Thực tập mạch
(Sáng 5h, chiều 5h

Thực tập mạch

(Sáng 5h,
chiều 5h

Thực tập mạch

(Sáng 5h,
chiều 5h

Thực tập mạch

(Sáng 5h,
chiều 5h

Thực tập mạch

(Sáng 5h,
chiều 5h

Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Sáng 5t,
chiều 5t)

Từ 14/04 ¸20/04

(Số tuần: 1)

3

TT PLC & TĐH

(Hành chính)

TT PLC & TĐH

(Hành chính)

TT PLC & TĐH

(Hành chính)

TT PLC & TĐH

(Hành chính)

TT PLC & TĐH

(Hành chính)

Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Sáng 5t, chiều 5t)

Từ 21/04 ¸04/05

(Số tuần: 2)

 

KT công nghiệp & QLCL
(Sáng 4h, chiều 4)h

TT PLC & TĐH
(Sáng 5h,
chiều 5h

TT PLC & TĐH
(Sáng 5h,
chiều 5h

TT PLC & TĐH
(Sáng 5h,
chiều 5h

TT PLC & TĐH(Sáng 5h
, chiều 5h

Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Sáng
5t, chiều 5t)

Từ 05/05 ¸01/06

(Số tuần: 4)

4

ÔN THI TỐT NGHIỆP      Từ 02/06/2014 ¸17/06/2014

 

 

 

THI TỐT NGHIỆP           Từ 18/06/2014 ¸22/06/2014

 

 

>>  Xem chi tiết tại đây

 //tuýeninh2018