TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

CN CAD/CAM

(1,2,3)

Công nghệ CNC

(1,2,3)

Công nghệ CNC

(1,2,3)

 

Công nghệ CTM

CN CAD/CAM

 

Công nghệ CTM

(1,2,3)

 

Cụng nghệ CTM

(1,2,3)

 

Từ 10/03 ¸25/05

(Số tuần: 10 )

Sáng A.503

2

THI HẾT MÔN

Từ 26/05 ¸01/06

(Số tuần: 1)

 

 

ÔN THI TỐT NGHIỆP

Từ 02/06¸22/06

(Số tuần:03)

 

 

THI TỐT NGHIỆP

Từ 23/6-29/6

 

>> Xem chi tiết tại đây