TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phònghọc

1

TT Máy công cụ

(Hành chính)

TT Máy công cụ

(Hành chính)

Công nghệCTM

Công nghệ CNC

Công nghệ CTM

Công nghệ CNC

Công nghệ CTM

(1,2,3)

Từ 17/02 ¸27/04

(Số tuần: 10)

Chiều

A 503

 

 

THI HẾT MÔN

Từ 21/04 ¸27/04

(Số tuần: 1)

2

TT Máy công cụ

(Hành chính)

TT Máy công cụ

(Hành chính)

TT Máy công cụ

(Hành chính)

TT Máy công cụ

(Hành chính)

TT Máy công cụ

(Hành chính)

Từ 28/04 ¸04/05

(Số tuần: 1)

3

TT Nâng cao

(Hành chính)

TT Nâng cao

(Hành chính)

TT Nâng cao

(Hành chính)

TT Nâng cao

(Hành chính)

TT Nâng cao

(Hành chính)

Từ 05/05 ¸01/06

(Số tuần: 4)

4

ÔN THI TỐT NGHIỆP      Từ 02/06/2014 ¸22/06/2014

 

5

THI TỐT NGHIỆP           Từ 23/06/2014 ¸28/06/2014

 

>>   Xem chi tiết tại đây