TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phònghọc

2

Công nghệ CNC (3t)

Công nghệ CNC (3t)

Thực tập máy CC

(Ca sáng)

Thực tập máy CC

(Ca sáng)

Thực tập máy CC

(Ca sáng)

Từ10/02 ¸23/03

(Số tuần: 6 )

 

3

Thực tập nâng cao

(Ca sáng)

Thực tập nâng cao

(Ca sáng)

Thực tập nâng cao

(Ca sáng)

Thực tập nâng cao

(Ca sáng)

Thực tập nâng cao

(Ca sáng)

Từ 31/03 ¸18/05

 (Số tuần: 07)

Sáng

A 502

 

4

ÔN THI TỐT NGHIỆP      Từ 19/05/2014 ¸22/06/2014

 

5

THI TỐT NGHIỆP           Từ 23/06/2014 ¸29/06/2014

 

>>  Xem chi tiết tại đây