TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phònghọc

 

Thực tập Gò

(Hành chính)

Thực tập Gò

(Hành chính)

Thực tập Gò

(Hành chính)

Thực tập Gò

(Hành chính)

Thực tập Gò

(Hành chính)

Từ 17/02-09/03

(Số tuần: 3 )

 

1

Tig.Mig.Max

(Hành chính)

Tig.Mig.Max

(Hành chính)

Tig.Mig.Max

(Hành chính)

Tig.Mig.Max

(Hành chính)

Tig.Mig.Max

(Hành chính)

Từ 10/03-30/03

(Số tuần: 3)

Xưởng

TT

Hàn

 

2

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Từ 31/03/2014-01/06/2014

Từ 31/03-01/06

(Số tuần: 10)

3

ÔN THI TỐT NGHIỆP      Từ 02/06/2014-22/06/2014

 

4

THI TỐT NGHIỆP           Từ 23/06/2014-29/06/2014

 

>> Xem chi tiết tại đây

 //tuýeninh2018