TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư ­

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Quân sự Từ  Từ 17/2-09/03  (Số tuần 3 - Lịch học quân sự)

 

Sáng

B102

 

 

3

Kỹ thuật số

Trang bị điện

Trang bị điện

Cung cấp điện

Kỹ thuật số

Cung cấp điện

Kỹ thuật số

Trang bị điện

TH Kỹ thuật số

(Hành chính)

Từ  10/3-13/04

(Số tuần:5)

4

Điện tử Ưdụng

Trang bị điện

Cung cấp điện

(3 tiết)

Điện tử Ưdụng

Cung cấp điện

TH Cung cấp điện

(Ca sáng)

TH Tr. bị điện

(Ca sáng)

Từ 14/04-18/05

(Số tuần:5)

 

Thi hết môn

Từ 19/05-25/05

(Số tuần:1)

5

Điện tử Ưdụng

(Ca sáng)

Điện tử Ưdụng

(Ca sáng)

Điện tử Ưdụng

(Ca sáng)

Điện tử Ưdụng

(Ca sáng)

Điện tử Ưdụng

(Ca sáng)

Từ 26/05-08/06

(Số tuần:2)

6

Thiết bị điện gia dụng

(4tiết)

Thiết bị điện gia dụng

(4tiết)

Thiết bị điện gia dụng

(Hành chính)

Thiết bị điện gia dụng

(Hành chính)

Thiết bị điện gia dụng

(Hành chính)

Từ 09/06-06/07

(Số tuần:4)

 

>> Xem chi tiết tại đây