TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Điện tử công suất

Kỹ thuật xung số

Kỹ thuật xung số

 

Điện tử công suất

Kỹ thuật xung số

Kỹ thuật xung số

 

Điện tử công suất

Kỹ thuật xung số

Từ17/02 ¸02/03

 (Số tuần: 2 )

 

2

Truyền động điện

Tự động hóa QTSX

Tư tưởng HCM

Lý thuyết ĐKTĐ

PLC

Tự động hóa QTSX

Tư tưởng HCM

Lý thuyết ĐKTĐ

PLC

Truyền động điện

Từ 03/3 ¸06/04

(Số tuần: 5)

Chiều A.402

3

Truyền động điện

Điều khiển Lôgic

Điều khiển Lôgic

Hệ thống TT ĐL

PLC

Tự động hóa QTSX

Tư tưởng HCM

Lý thuyết ĐKTĐ

PLC

Truyền động điện

Từ07/04¸11/05

(Số tuần: 5)

4

THI HẾT MÔN

Từ 12/5 ¸25/05

(Số tuần: 2)

5

Điều khiển Lôgic

Hệ thống TT ĐL

Hệ thống TT ĐL

Vi điều khiển

Vi điều khiển

Trang bị điện 1

TT Điện cơ bản

(Hành chính)

TT Điện cơ bản

(Hành chính)

Từ 26/05¸29/6

(Số tuần: 5

6

THI HẾT MÔN

Từ 30/06¸06/07

(Số tuần: 1)

 

>> Xem chi tiết tại đây

 //tuýeninh2018