TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Điện tử công suất

Kỹ thuật xung số

Điện tử công suất

Kỹ thuật xung số

Điện tử công suất

Kỹ thuật xung số

Kỹ thuật xung số

(6 tiết)

Điện tử công suất

Kỹ thuật xung số

Từ17/02 ¸02/03

 (Số tuần: 2 )

 

2

Truyền động điện

  Đường lối ĐCSVN

Lý thuyết ĐKTĐ

Tự động hóa QTSX

Tự động hóa QTSX

Lý thuyết ĐKTĐ

Truyền động điện

PLC

PLC

Đường lối ĐCSVN

Từ 03/3 ¸06/04

(Số tuần: 5)

Sáng A.302

3

Hệ thống TT ĐL

Truyền động điện

Lý thuyết ĐKTĐ

Tự động hóa QTSX

Đường lối ĐCSVN

Truyền động điện

Hệ thống TT ĐL

PLC

PLC

Đường lối ĐCSVN

Từ 07/04¸11/05

(Số tuần: 5)

4

THI HẾT MÔN

Từ 12/5 ¸25/05

(Số tuần: 2)

 

5

Trang bị điện 1

Điều khiển Lôgic

Trang bị điện 1

Điều khiển Lôgic

Hệ thống TT ĐL

Điều khiển Lôgic

TT Điện cơ bản

(hành chính)

TT Điện cơ bản

(hành chính)

Từ26/05¸29/06

(Số tuần: 5)

 

6

THI HẾT MÔN

Từ 30/6 ¸06/07

(Số tuần: 1)

 

>> Xem chi tiết tại đây