TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

Phòng học

1

Kỹ thuật xung số

Cơ ứng dụng

Kỹ thuật xung số

Cơ ứng dụng

Kỹ thuật xung số

(6 tiết)

Kỹ thuật xung số

Cơ ứng dụng

Cơ ứng dụng

Kỹ thuật xung số

Từ17/02 ¸02/03

 (Số tuần: 2 )

 

3

Lý thuyết ĐKTĐ

Nhà máy& TBA

Đường lối ĐCSVN

Điều khiển lôgic

Nhà máy& TBA

Điều khiển lôgic

Đường lối ĐCSVN

Kỹ thuật lưới

Kỹ thuật lưới

Nhà máy& TBA

Từ 03/3 ¸06/04

(Số tuần: 5)

Chiều

A 302

 

4

Lý thuyết ĐKTĐ

Khí cụ cao áp

Đường lối ĐCSVN

Điều khiển lôgic

Nhà máy& TBA

Lý thuyết ĐKTĐ

Đường lối ĐCSVN

Kỹ thuật lưới

Kỹ thuật lưới

Nhà máy& TBA

Từ07/04¸11/05

(Số tuần: 5)

5

THI HẾT MÔN

Từ 12/5 ¸25/05

(Số tuần: 2)

6

TT Điện tử

(hành chính)

TT Điện tử

(hành chính)

Truyền động điện

 Bảo vệ rơle

Bảo vệ rơle

Khí cụ cao áp

Truyền động điện

Khí cụ cao áp

Từ26/05¸29/06

(Số tuần: 5)

7

TT  Kỹ thuật điện

(hành chính)

TT  Kỹ thuật điện

(hành chính)

TT  Kỹ thuật điện

(hành chính)

Truyền động điện

Bảo vệ rơ le

Truyền động điện

Bảo vệ rơ le

Từ 30/06¸06/07

(Số tuần: 1)

 

>> Xem chi tiết tại đây

 //tuýeninh2018