I. Khóa 45

              1. Hệ cao đẳng

              2.Hệ Trung cấp nghề cơ sở

II. Khóa 46

              1. Hệ cao đẳng

              2. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp

              3. Hệ trung cấp nghề cơ sở

III. Khóa 47

              1. Hệ cao đẳng

              2. Hệ trung cấp chuyên nghiệp

              3. Hệ trung cấp nghề cơ sở

 //tuýeninh2018