BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNGCÔNG NGHIỆPTHÁI NGUYÊN
------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

       

 QUY CHẾ

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số…...../QĐ-CĐCN, ngày…  tháng…..năm 2014

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái nguyên)

 

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

  Quy chế này quy định việc quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức (CBVC) và đền bù chi phí đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái nguyên.

Điều 2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng

1. Cập nhật thức, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Góp phần xây dựng đội ngũ CBVC có đạo đức nghề nghiệp, có đủ trình độ và năng lực chuyên môn đảm bảo chất lượng của hoạt động nghề nghiệp.

Điều 3. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng

3. Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của CBVC, dựa trên cơ sở quy hoạch, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Trường;

4.  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của Trường.

5. Khuyến khích CBVC học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

6. Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

         Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

          1. Đào tạo là quá trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống những tri thức, kỹ năng theo quy định của từng cấp học, bậc học gắn với việc cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

          2. Bồi dưỡng là hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc.

         

        3. Bồi dưỡng dài hạn là hoạt động bồi dưỡng có thời gian từ đủ 03 tháng trở lên.

          4. Bồi dưỡng ngắn hạn là hoạt động bồi dưỡng có thời gian dưới 03 tháng.

          5. Người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng là CBVC được Nhà trường ra quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng các điều kiện qui định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của qui chế này.

          6. Người được cho phép  đi đào tạo, bồi dưỡng là CBVC không đủ điều kiện được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nhưng được Nhà trường ra quyết định cho phép đi đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng các điều kiện qui định tại Điều 8 và Điều 11 của qui chế này.

 Điều 5. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng

1. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

2. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

3. Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp.

4. Bồi dưỡng ngoại ngữ và kiến thức, kỹ năng nghiên cứu theo đề án của Chính phủ ( Đào tạo tiền Tiến sĩ).

 

>> Xem nội dung chi tiết tại đây