Xem chi tiết kế hoạch thi tốt nghiệp

               * Hệ Trung cấp chuyên nghiệp K46

               *  Hệ Trung cấp nghề cơ sở K45

               * Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp K45

I. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP K46

1. Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp

Tổng số lớp: 03 lớp (Điện: 1 lớp; Cơ khí: 1 lớp; Kế toán: 1 lớp)

TT

Thời gian

Nội Dung

Bộ phận thực hiện

1

Từ 15/4-02/5/2014

Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban giúp việc

Hiệu Trưởng

2

Từ 16/5-3/6/2014

Xét hạnh kiểm học kỳ IV, năm học, khoá học

Phòng CTHS – Phòng ĐT và GV chủ nhiệm

3

9h00’ ngày 10/6/2014

Họp hội đồng xét tư cách dự thi TN

Hội đồng thi TN

4

8h00’ ngày 11/6/2014

Tập trung học sinh tại nhà văn hoá. Công bố tư cách dự thi TN. Thông báo kế hoạch thi TN

P. Đào Tạo (Đ/c Đỉnh)

Phòng TCHC (Đ/c Thành)

5

Từ 01/6-17/6/2014

Học sinh nghỉ ôn thi TN

GVCN –  Các Khoa chuyên môn thông báo

6

7h00’ ngày 18/6/2014

Thi môn Chính trị

Ban coi thi, Thư ký

7

13h30’ ngày 18/6/2014

Thi lý thuyết chuyên môn

Ban coi thi, Thư ký

8

Từ 7h00’ ngày 19/6 và 20/6/2014

- Thi thực hành

- Làm đáp án chi tiết các môn thi lý thuyết

Ban coi thi, Thư ký, Ban chấm thi

9

Từ 21/6 & 22/6/2014 (Thứ 7 và chủ nhật)

Chấm thi các môn thi lý thuyết

Ban chấm thi, Ban TK

10

Ngày 23, 24, 25, 26, 27/6/2014

Học sinh lao động công ích (5 ngày)

Phòng QTĐS, GVCN    và học sinh

11

Từ 24/6-  01/7/2014

Tổng hợp kết quả thi TN

Ban thư ký

12

9h00’ ngày 02/7/2014

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng thi TN

13

Từ 03/7-04/7/2014

Làm các quyết định công nhận TN, Quyết định khen thưởng

Phòng TCHC; Phòng CTHS; Phòng Đào tạo

14

8h30’ ngày 10/7/2014 (Thứ 5)

Lễ công nhận tốt nghiệp và bế giảng khoá học 2012 – 2014 tại nhà VH

Đại biểu, Phòng Đào tạo, Phòng TCHC, P. CTHS, các Khoa và sinh viên

2. Môn thi tốt nghiệp:

        +  Thi môn Chính trị: Thi viết (thời gian: 120 phút)

        + Thi môn Lý thuyết chuyên môn: Thi viết (thời gian: 120 phút)

        + Thi môn Thực hành nghề nghiệp: Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm (Thời gian làm bài thi được thực hiện trọn vẹn tối đa trong 01 ngày (8 tiếng – không kể chuẩn bị phôi). Chấm thi được thực hiện trọn vẹn trong ngày tiếp theo sau khi thi.)

II. HỆ TRUNG CẤP NGHỀ CƠ SỞ K45

* Các lớp trong trường (Điện: 1 lớp; Công nghệ ô tô: 1 lớp; Hàn: 1 lớp)

TT

Thời gian

Nội Dung

Bộ phận thực hiện

1

Từ 15/4-02/5/2014

Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban giúp việc

Hiệu Trưởng

2

Từ 24/5-3/6/2014

Xét hạnh kiểm học kỳ VI, năm học, khoá học

Phòng CTHS – Phòng ĐT và GV chủ nhiệm

3

9h00’ ngày 10/6/2014

Họp hội đồng xét tư cách dự thi TN

Hội đồng thi TN

4

8h00’ ngày 11/6/2014

Tập trung học sinh tại nhà văn hoá. Công bố tư cách dự thi TN. Thông báo kế hoạch thi TN

P. Đào Tạo (Đ/c Đỉnh)

Phòng TCHC (Đ/c Thành)

5

Từ 05/6-17/6/2014

Học sinh nghỉ ôn thi TN

GVCN –  Các Khoa chuyên môn thông báo

6

7h00’ ngày 18/6/2014

Thi môn Chính trị

Ban coi thi, Thư ký

7

13h30’ ngày 18/6/2014

Thi lý thuyết chuyên môn

Ban coi thi , Thư ký

8

Từ 7h00’ ngày 19/6 và 20/6/2014

- Thi thực hành

- Làm đáp án chi tiết các môn thi lý thuyết

Ban coi thi , Thư ký, Ban chấm thi

9

7h00’ ngày 21/6/2014 (Thứ 7)

Thi môn Toán

Ban coi thi, Thư ký

10

13h00’ ngày 21/6/2014 (Thứ 7)

Thi môn Vật lý

Ban coi thi, Thư ký

11

7h00’ ngày 22/6/2014

(chủ nhật)

Thi môn Hoá học       

Ban coi thi, Thư ký

12

Từ 21/6-22/6/2014

- Chấm thi các môn thi lý thuyết

- Chiều 22/6, làm đáp án các môn thi Toán, Lý, Hóa

Ban chấm thi, Ban TK

13

Từ 8h ngày 23/6/2014

Chấm thi các môn thi Toán, Lý, Hóa

Ban chấm thi, Ban TK

14

Ngày 23, 24, 25, 26, 27/6/2014

Học sinh lao động công ích (5 ngày)

Phòng QTĐS, GVCN    và học sinh

15

Từ 24/6-  01/7/2014

Tổng hợp kết quả thi TN

Ban thư ký

16

9h00’ ngày 02/7/2014

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng thi TN

17

Từ 03/7-04/7/2014

Làm các quyết định công nhận TN, Quyết định khen thưởng

Phòng TCHC,  Phòng CTHS

Phòng Đào tạo

18

8h30’ ngày 10/7/2014 (Thứ 5)

Lễ công nhận tốt nghiệp và bế giảng khoá học 2011 – 2014 tại nhà VH

Đại biểu, Phòng Đào tạo, Phòng TCHC, P. CTHS, các Khoa và sinh viên

* Môn thi tốt nghiệp:

        +  Thi môn Chính trị: Thi viết (thời gian: 120 phút)

        + Thi môn Lý thuyết chuyên môn: Thi viết (thời gian: 120 phút)

        + Thi môn Thực hành nghề: Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm (Thời gian làm bài thi được thực hiện trọn vẹn tối đa trong 01 ngày (8 tiếng – không kể chuẩn bị phôi). Chấm thi được thực hiện ngay sau buổi thi hoặc trọn vẹn trong ngày tiếp theo sau khi thi)

III.  HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP K45

1. Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp:

TT

Thời gian

Nội Dung

Bộ phận thực hiện

1

Từ 15/4-02/5/2014

Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban giúp việc

Hiệu Trưởng

2

Từ 24/5-3/6/2014

Xét hạnh kiểm học kỳ VI, năm học, khoá học

Phòng CTHS – Phòng ĐT và GV chủ nhiệm

3

9h00’ ngày 10/6/2014

Họp hội đồng xét tư cách dự thi TN

Hội đồng thi TN

4

8h00’ ngày 11/6/2014

Tập trung sinh viên tại nhà văn hoá. Công bố tư cách dự thi TN. Thông báo kế hoạch thi TN

P. Đào Tạo (Đ/c Đỉnh)

Phòng TCHC (Đ/c Thành)

5

Từ 01/6-17/6/2014

Học sinh nghỉ ôn thi TN

GVCN –  Các Khoa chuyên môn thông báo

6

7h00’ ngày 18/6/2014

Thi môn các môn KH Mác – Lênin

Ban coi thi, Thư ký

7

13h30’ ngày 18/6/2014

Thi lý thuyết chuyên môn

Ban coi thi , Thư ký

8

Ngày 19/6 và 20/6/2014

Làm đáp án chi tiết các môn thi TN

Các Tiểu ban chấm thi

9

Từ 21/6-22/6/2014

Chấm thi các môn (Thứ 7 và Chủ nhật)

Ban chấm thi, Ban TK

10

Ngày 23, 24, 25, 26, 27/6/2014

Học sinh lao động công ích (5 ngày)

Phòng QTĐS, GVCN    và học sinh

11

Từ 24/6-  01/7/2014

Tổng hợp kết quả thi TN

Ban thư ký

12

9h00’ ngày 02/7/2014

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng thi  TN

13

Từ 03/7-04/7/2014

Làm các quyết định công nhận TN, Quyết định khen thưởng

Phòng TCHC; Phòng CTHS; Phòng Đào tạo

14

8h30’ ngày 10/7/2014 (Thứ 5)

Lễ công nhận tốt nghiệp và bế giảng khoá học 2011 – 2014 tại nhà VH

Đại biểu, Phòng Đào tạo, Phòng TCHC, P. CTHS, các Khoa và sinh viên

2. Môn thi tốt nghiệp: (Tất cả các sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp được tham gia dự kỳ thi tốt nghiệp)

- Thi tốt nghiệp gồm 2 môn:

                    + Môn thi lý thuyết chuyên môn: là khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được tổng hợp từ một số học phần bắt buộc gồm 2 phần (phần kiến thức cơ sở ngành và phần kiến thức chuyên môn).

                    + Môn khoa học Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Tuỳ theo từng ngành cụ thể

3. Khối lượng kiến thức môn thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên môn được tính bằng đơn vị học trình của các phần kiến thức ôn tập và qui định cho các chương trình của 04 ngành đều là 15 đơn vị học trình (hệ số 15).

4. Điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được tính vào điểm trung bình chung học tập của toàn khoá học (với hệ số 15).