THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

*
Số  09 -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Tuyên truyền tháng 4 năm 2014.

 

          Thực hiện định hướng công tác tuyên giáo và hoạt động Tuyên truyền tháng 4/2014 của Thành ủy Thái Nguyên; Thực hiện kế hoạch triển khai học tập, thảo luận, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên; Kế hoạch triển khai các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 của Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Thường vụ Đảng ủy nhà trường đề ra Kế hoạch tuyên truyền trong tháng 4/2014 những nội dung như sau:

          1. Tiếp tục triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết và Kết luận hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 theo nội dung hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 07/02/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch triển khai thực hiện số 05-KH/ĐU ngày 19/02/2014 của Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên và đặc biệt là theo Chương trình hành động số 17-Ctr/TU ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Thành ủy Thái Nguyên. Toàn bộ đảng viên, cán bộ, giáo viên của nhà trường liên hệ bản thân, đề ra phương hướng và tự xây dựng “Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014” theo mẫu Sổ sinh hoạt chuyên đề đã gửi đến các Chi bộ bộ phận (chuyên đề của Quý II).

2. Các Chi bộ tuyên truyền việc thi hành Hiến pháp và Luật đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ 01/01/2014; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Chính phủ.

3. Các Chi bộ tuyên truyền việc phòng chống các loại bệnh, dịch ở người, dịch cúm gia cầm và các loại dịch bệnh khác ở cây trồng, vật nuôi; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tội phạm xã hội; triển khai các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự xã hội; công tác củng cố, xây dựng, quản lý đê điều, đề phòng giông bão, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và diễn biến bất thường của thời tiết.

4. Tiếp tục tìm hiểu về quan điểm của Việt Nam về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (năm 1979); tiếp tục đấu tranh, phản bác các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch thông tin sai trái, xuyên tạc thực tế tình hình trong nước, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

5. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: 144 năm Ngày sinh của V.I.Leenin (22/4/1870); Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975); Ngày Quốc tế lao động (1/5); các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) và một số ngày kỷ niệm khác.

* Thời gian tổ chức triển khai: Tháng 4/2014.

* Các Chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và  báo cáo theo quy định.

* Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

* Ban thường vụ Đảng uỷ chủ trì, phối hợp Ban kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch./.

Nơi nhận:                       

- Các đ/c trong đảng ủy;

- Các chi bộ bộ phận;              

- Lưu VT, VP Đảng ủy.

                                     

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

    

 Tô Văn Khôi