KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường CĐCN Thái Nguyên lần thứ XV nhiệm kỳ 2014 - 2017

Thực hiện theo thông báo của BTV Thành đoàn Thái Nguyên về việc chỉ đạo tổ chức đại hội cơ sở Đoàn kết thúc nhiệm kỳ 2012 - 2014;

Căn cứ kế hoạch chỉ đạo các nhiệm vụ của Đảng ủy Trường CĐCN Thai Nguyên năm 2014; Kế hoạch công tác đoàn năm học 2013 - 2014 của BCH Đoàn trường CĐCN Thái Nguyên;

Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐCN Thái Nguyên lần thứ XV nhiệm kỳ 2014 - 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐCN Thái Nguyên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2012 - 2014, những thuận lợi, khó khăn, mặt được, hạn chế trong nhiệm kỳ; Xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2017 gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của Trường và nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên Trường.

- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Trường, chuẩn bị đề án nhân sự và danh sách ứng cử Ban Chấp hành khóa XV nhiệm kỳ 2014 - 2017.

2. Yêu cầu:

- Công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự và chương trình đại hội đảm bảo đúng điều lệ Đoàn, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường và chỉ đạo của BTV Thành Đoàn TP Thái Nguyên.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết và có khả năng tập hợp thanh niên, số lượng và cơ cấu hợp lý phù hợp với quy chế Cán bộ Đoàn.

- Tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên của trường về đợt sinh hoạt chính trị này, tổ chức các hoạt động chào mừng trước, trong và sau đại hội đảm bảo thực chất, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

>> Xem chi tiết kế hoạch tại đây