KẾ HOẠCH

Hoạt động Công tác Đoàn thanh niên tháng 4 năm 2014

 

Căn cứ chương trình số 03/CTr - ĐU ngày 14.01.2014 của Đảng ủy Trường CĐCN Thái Nguyên về việc ban hành chương trình công tác của Đảng bộ nhà trường năm 2014.

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 - 2014; Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trong tháng 4/2014 cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

Năm 2014 là năm Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lựa chọn là năm”Năm thanh niên tình nguyện”; Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS HCM trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Thực hiện các công trình và phần việc thanh niên.

Phát huy vai trò xung kích sáng tạo, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội của ĐVTN trong việc tuyên truyền và tham gia các hoạt động tình nguyện nhằm tiến tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường CĐCN Thái Nguyên.

2. Yêu cầu:

Các Liên chi Đoàn phát động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, những hoạt động phải gắn với nội dung cụ thể; Trên cơ sở kế hoạch chung của Đoàn trường. Các hoạt động phải được tổ chức sâu rộng, lựa chọn nội dung công việc thiết thực, hiệu quả.

Tổ chức các hoạt động mang tính đồng loạt, phù hợp với điều kiện hiện có, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của đông đảo đoàn viên sinh viên

>>  Xem chi tiết kế hoạch công tác Đoàn thanh niên tháng 4 năm 2014