BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆPTHÁI NGUYÊN
---------------------------

Số:         /QĐ-CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

 

          Thái Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tổ chức các kỳ thi của trường cao đẳng Công nghiệp Thái
Nguyên

 

 HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

 

          Căn cứ Quyết định số 5618/QĐ-BGD&ĐT ngày 09 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

          Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

          Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

          Căn cứ Quyết định số 40/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

          Căn cứ Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

          Xét đề nghị của trưởng phòng Đào tạo,

 

          QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức các kỳ thi của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2014. Bãi bỏ các quy định trước đây về tổ chức các kỳ thi của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Điều 3.Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức hành chính, phòng Đào tạo, các phòng khoa, trung tâm, tổ môn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                       

- Như Điều 3,
- Ban Giám hiệu,
- Lưu: ĐT, VT.

HIỆU TRƯỞNG


Tô Văn Khôi

>> Xem chi tiết Quy chế tổ chức các kỳ thi của trường cao đẳng Công nghiệp TháiNguyên