BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆPTHÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN, MÔĐUN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

( Ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-CĐCN, ngày 08 tháng 5 năm 2014

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

          1. Quy định này dùng để hướng dẫn cách đánh giá các học phần, môđun trong quá trình tổ chức giảng dạy, sau các kỳ thi, kiểm tra hết học phần, môđun; đánh giá quá trình học tập học kỳ, năm học, toàn khóa cho học sinh, sinh viên.

2. Qui định này áp dụng đối với học sinh, sinh viên thuộc các hệ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái nguyên (hệ cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và trung cấp nghề).

Điều 2. Mục đích của việc đánh giá

1. Việc đánh giá để công nhận kết quả học tập của từng môn học, học phần, mô đun đồng thời phản ánh được quá trình tích lũy kiến thức của học sinh, sinh viên trong quá trình tham gia học tập, rèn luyện tại trường; Là cơ sở để ghi vào bảng điểm toàn khóa học và giúp cho quá trình tuyển dụng sau khi ra trường.

2. Đánh giá học phần, mô đun là công việc bắt buộc trong quá trình tổ chức đào tạo, nhằm đảm bảo điều kiện được học tiếp lên năm học sau, kỳ học sau, buộc thôi học và điều kiện để Hội đồng thi tốt nghiệp có căn cứ xét duyệt học sinh, sinh viên đủ tư cách dự thi tốt nghiệp.

3. Việc đánh giá nhằm phân loại kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo kỳ học, năm học, khóa học, từ đó có chế tài khen thưởng, kỷ luật, xét học bổng khuyến khích.

Điều 3. Yêu cầu về quá trình đánh giá học phần, môđun

Quá trình đánh giá học phần, môđun phải đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, thực chất và đúng với hướng dẫn của các Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và Xã hội đã ban hành.

>> Xem chi tiết nội dung Quy định đánh giá các học phần, môđun của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.