NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI NCKH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

       Căn cứ Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến khoa học và công nghệ của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

      Căn cứ vào hợp đồng triển khai các đề tài NCKH&CN cấp trường, năm học 2013 – 2014.

      Ngày 20 tháng 05 năm 2014 hội đồng khoa học trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH&CN cấp trường năm học 2013 – 2014.

     Tham gia nghiệm thu có tiến sĩ Tô Văn Khôi làm chủ tịch hội đồng cùng các thành viên hội đồng khoa học nhà trường.

Hội đồng khoa học đã tiến hành xét nghiệm thu 06 đề tài NCKH&CN.

Đề tài: Xây dựng mô hình dây chuyền đếm sản phẩm cho phép thay đổi thông số dùng PLC

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng card điều khiển arduino trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại khoa Điện trường CĐCN TN.

 Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vật tư, thiết bị trong trường CĐCN Thái Nguyên.

 Đề tài: Sử dụng phần mềm EMP-TEST xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi và kiểm tra trắc nghiệm khách quan trong việc dạy học phần Vật lý I – Vật lý đại cương.

- Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý các hoạt động tại khoa Khoa học cơ bản, trường CĐCN Thái Nguyên.

- Đề tài: Tăng cường công tác quản lý sinh viên lớp chủ nhiệm thông qua hệ thống mạng Internet.