Điện A CĐCQ - K46     

Điện B CĐCQ - K46

Điện C CĐCQ - K46  

Cơ khí A CĐCQ - K46   

Cơ khí B CĐCQ - K46   

Cơ khí C CĐCQ - K46

Kế Toán CĐCQ - K46             

Điện TCN-CS - K46    

Điện A CĐCQ - K47

Điện B CĐCQ - K47    

Cơ khí A CĐCQ - K47

Cơ khí B CĐCQ - K47      

Điện TCN-CS - K47  

Hàn TCN-CS - K47

S/C ÔTÔ TCN-CS - K47         

Điện TCCN - K47     

Cơ khí TCCN - K47   

Giáo dục thể chất - K47

Quân sự K48

Trung cấp chuyên nghiệp K48

Trung cấp nghề K48

Cao đẳng K48

 

 Lịch học các lớp liên thông                                      

     

 //tuýeninh2018